Stortinget behandlet høsten 2020 ett forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene. Dette støttet vi opp, men fikk dessverre ikke flertall.

Vi vil fortsatt jobbe for å få en gjennomgang av det norske autorisasjonssystemet for helsepersonell for å vurdere om nye yrkesgrupper bør inn, og hvilke kvalifiseringskriterier som skal legges til grunn for autorisasjon. I dette ligger også profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.