Senterpartiet stemte for ei profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer då det vart fremma forslag om dette i 2019.   

Ei slik ordning vil kunne bidra til auka tillit, kvalitet og profesjonalitet i tenestene og gje auka rettstryggleik for borna og foreldra deira. Ved innføring av ei autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernspedagogar kan samfunnet unnlate å gje, og fråta, autorisasjon. Disse verkemidlane bør sikrast uavhengig av kva lov autorisasjonsordninga vert forankra i. Det viktigaste er at autorisasjonen gjeld uavhengig av kva sektor yrkesutøvarane er tilsette i