Vi vil styrke rettighetene til mennesker med funksjonsvarians og sørge for at de får oppfylt behovet om kvalifisert støtte og hjelp både i jobb og fritid. Vi går dessuten inn for å styrke rekrutteringen til slike stillinger gjennom økt satsning på desentralisert utdanning for å gjøre det lettere å få relevant kompetanse i flere deler av landet. Et tiltak som vi vet har fungert er øremerkede midler til kompetanseutvikling kombinert med skjerpede krav til relevant høyere utdanning i tjenester til personer med utviklingshemming. På denne måten vil kommunene kunne videreutdanne personell som allerede jobber i tjenestene til relevant utdanning. Det vil være et effektivt tiltak for å beholde på ansatte, samtidig som kommunene og brukerne vil være tjent med kompetanseløftet.