Vi vil styrke rettighetene til mennesker med funksjonsvarians og sørge for at de får oppfylt behovet om kvalifisert støtte og hjelp både i jobb og fritid. Vi går dessuten inn for å styrke rekrutteringen til slike stillinger gjennom økt satsning på desentralisert utdanning for å gjøre det lettere å få kompetansen for mennesker i flere deler av landet. Et tiltak som vi vet har fungert er øremerkede midler til kompetanseutvikling kombinert med skjerpede krav til relevant høyere utdanning i tjenester til personer med utviklingshemming. Det må kravfestes andel av ansatte som har relevant høyere utdanning, samtidig som det bør være en støtteordning for kommuner slik at dette kan innfases over tid. På denne måten vil kommunene kunne videreutdanne personell som allerede jobber i tjenestene til relevant utdanning. Det vil være et effektivt tiltak for å beholde på personal samtidig som kommunene og brukerne vil være tjent med kompetanseløftet.