Det er i dag stor mangel på vernepleiarar, og ei utfordring med at om lag éin av 3 er ufaglærte i tenester til personer med utviklingshemming, og at berre èin av 10 som arbeider med funksjonshemma er vernepleiarar. 70 prosent arbeider deltid.  Senterpartiet vil jobbe for å auke utdanningskapasiteten av vernepleiarar, slik at den blir i meir i tråd med behovet, opp mot 100 nye plassar i året. Det må òg bli lagt godt til rette for desentraliserte utdanningar. Senterpartiet vil styrkje kommuneøkonomien for å sikre en forsvarlig grunnbemanning. Vi vil støtte lokale prosjekt som legg til rette for auka grunnbemanning, mindre vikarbruk og auka heiltidskultur i tenestene. Vi vil intensivere arbeidet for å sikre at alle med vernepleieutdanning får høve til å bruke utdanninga sin på en god måte, i heile faste stillingar. Koronapandemien har vist oss at det er minst sårbart om ein slepp å måtte arbeide på fleire tenestestader for å få full stilling.