Noreg treng fleire utdanna innanfor helseyrka. Ein høg del av deltidsstillingane og låg del av vernepleiarane i tenesta for personar med utviklingshemming er verken bra for brukarane eller dei tilsette i tenesta. For å få fleire vernepleiarar må vi auke studiekapasiteten, gje fleire sjansen til å ta utdanning gjennom jobben, stille krav til kompetanse og sikre skikkeleg løns- og arbeidsvilkår.