Når vi fekk på plass ei likeverdsreform var det for å kunne legge betre til rette for at vi som storsamfunn tar betre vare på dei med nedsett funksjonsevne og familiane deira. Ein del av dette er sjølvsagt at tilsette i tenestene har relevant høgare utdanning, derfor må vi satse på tilsette si kompetanse og auke innsatsen for å behalde og rekruttere kvalifisere tilsette.