Norge har eit stort behov for å utdanne fleire innafor helserelaterte yrker. Høg andel deltidsstillinger og lav andel vernepleiarar i tenester for personer med utviklingshemming, er verken bra for brukarane, familiane eller dei tilsett i tenestene. Det er alvorleg at Norge mangler vernepleiarar til peronar med utviklingshemming. For å auke talet på vernepleiarar og gi alle med utviklingshemming hjelp frå tilsette med god kompetanse, må vi auke studiekapasiteten, gi fleire høve til å ta utdanning i samband med jobben, stille krav om kompetanse og sikre skikkelige lønns og arbeidsvilkår med forutsigbarheit for stillingstørrelse og kontinuitet i ansettelsesforholdet.