I regjeringssamarbeidet har Venstre bidrege til at primærhelsetenesta sine stillingar er vesentleg auka. Behovet er framleis stort, men ytingane til kommunane har auka, fordi vi ynskjer fokus på førebygging og behandling så tidleg som råd. Kompetanse er framleis viktig å satse på, så vi sikrar at alle med utviklingshemming har tilknytt hjelpeapparat med den kunnskapen som trengst for å gje best mogleg støtte til eit best mogleg liv.