Kommunene skal tilby gode tjenester til alle innbyggere som er individuelt tilrettelagt etter de ulike behovene som finnes. Det er derfor viktig at brukerne medvirker i utvikling og gjennomføring av eget tilbud. Et mål skal være at så mange som mulig av de som jobber med utviklingshemmede skal ha relevant utdanning. Det er ikke gitt at det å øke andelen vernepleiere imøtekommer behovet ulike kommuner har, da andre utdanningsbakgrunner også kan være relevant. Derfor har vi bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en nasjonal veileder om kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Veilederen skal tydelig formulere hva som er forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming, og hva som skal til for at tjenestene er individuelt tilrettelagt. 

For å gi ansatte som yter tjenester til personer med utviklingshemming kompetansehevende tiltak har regjeringen innført “Mitt livs ABC”. I 2020 ble det ferdigstilt en e-læringsmodul som heter «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming». Målet er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. “Mitt livs ABC” skal implementeres i landets kommuner i samarbeid med lokale fagmiljøer. Siden “Mitt livs ABC” startet opp er det registrert har flere tusen ansatte i over 200 kommuner gjennomført kursrekken.  

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) skal bidra til å utvikle og styrke det faglige grunnlaget i tjenestetilbudene til personer med utviklingshemming ved å forene forskning, utdanning og praksis. De har avholdt flere fagkonferanser og seminarer for kommunalt ansatte