Senterpartiet meiner det er eit stort behov for eit større tverrfaglig lag rundt eleven, blant anna med miljøterapeuter, helsesjukepleiarar og andre yrkesgrupper som kan støtte elvane med utfordringar som ikkje er av direkte faglig karakter, men som påvirkar både læring, motivasjon og livskvalitet. Ein føresetnad for å få til dette, er å gje kommunane tilstrekkeleg økonomisk evne og -fridom til å tilsette miljøterapeuter i skolen.