Prinsipprogram og vedtekter

Klikk her for å lese prinsipprogram og vedtekter som PDF (356KB)

En trykket versjon kan bestilles via din fylkesavdeling.


§ 1. ORGANISASJON

Forbundets navn er Fellesorganisasjonen (FO).
FO er medlem av Landsorganisasjonen i Norge (LO).
FO er partipolitisk uavhengig.

§ 2. FORMÅL

FO skal være den ledende arbeidstakerorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO skal fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag.

FO skal:

 • Arbeide for bedring av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 • Arbeide for en stadig utvikling av profesjonsfagene og utdanningene.
 • Være pådriver i helse- og sosialpolitikk.
 • Arbeide for å fremme medlemmenes faglige og etiske standard.
 • Arbeide for et solidarisk samfunn hvor grunnpilarene er likeverd, trygghet og alles rett til utdanning og arbeid.
 • Kjempe for likestilling mellom kjønnene.
 • Bekjempe diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse på grunn av alder, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.
 • Fremme samarbeid mellom kolleger og organisasjoner på det helse- og sosialfaglige felt i inn- og utland.
 • Arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig.

§ 3. MEDLEMSKAP

Vilkår for medlemskap:

 1. Fullført bachelor- /masterutdanning innenfor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og velferdsfag.
 2. Dispensasjon kan gis for søkere med sammenlignbare utdanninger. Dispensasjonssøknader behandles av arbeidsutvalget.
 3. Studenter ved godkjente utdanningsløp, jf. pkt. 1.

Medlemskategorier:
a.    Yrkesaktive medlemmer
b.    Ikke-yrkesaktive medlemmer
c.    B-medlemmer - yrkesaktive medlemmer (jf. pkt. 1 og 2 over) som arbeider i
sektor/bransje/bedrift hvor forbundet ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale. Søknader om B-medlemskap behandles som i pkt. 2.
d.    Studenter ved godkjente utdanningsløp, jf. pkt. 1. Medlemmer som tar master/eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse.
e.    Pensjonister/ stønadsmottakere

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter forbundets vedtekter og yrkesetiske grunnlagsdokument.

Personer som er medlemmer av rasistiske, nazistiske og/eller fascistiske organisasjoner, eller gir til kjenne at de støtter disse, kan ikke være medlemmer av FO.

Ved flytting til utlandet gis medlemmet hvilende rettigheter. Yrkesaktive medlemmer i utlandet betaler kontingent som B-medlem. Medlemmet tilhører fortsatt sin fylkesavdeling.

§ 4. FOs ORGANISASJONSLEDD ER:

 • Landsmøte
 • Landsstyret
 • Arbeidsutvalget
 • Fylkesavdelinger
 • Klubber

§ 5. LANDSMØTE


§ 5.1 Generelt
Landsmøtet er FOs høyeste organ.

Landsmøtet avholdes hvert fjerde år, ordinært innen utgangen av november, og innkalles av arbeidsutvalget med minst 36 ukers varsel.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag for landsmøtet, sender det til sin fylkesavdeling. For at forslaget skal kunne behandles på landsmøtet, må det ha alminnelig flertall i fylkesavdelingens representantskap. Det samme gjelder for forslag fremmet av fylkesavdelingens styre.

FO-Studentene fremmer saker etter behandling i sine beslutningsorganer.

Saker fylkesavdelingene ønsker behandlet på landsmøtet, sendes arbeidsutvalget minst 24 uker før landsmøtet.

Saker til landsmøtet med landsstyrets innstilling skal foreligge og gjøres tilgjengelig for medlemmene minst fem uker før landsmøtet.

§ 5.2 Representasjon
Landsmøtets delegater består av 156 fylkesavdelingsdelegater, 12 studentdelegater, 1 delegat fra velferdsviterne og landsstyrets medlemmer.

Ansattes representant i landsstyret møter med tale- og forslagsrett.

Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomite og valgkomite møter med talerett.

Landsmøtets 156 fylkesavdelingsdelegater velges av fylkesavdelingenes representantskap. FO deles inn i 33 valgområder slik at hver seksjons medlemmer i hver fylkesavdeling utgjør ett valgområde.

Hvert valgområde tildeles en delegat uavhengig av medlemstall. De øvrige delegatene fordeles prosentvis mellom valgområdene på bakgrunn av medlemstall pr. 01.04 samme år som landsmøtet holdes.

Hver fylkesavdelings delegasjon til landsmøtet må utgjøre minst 50 % kvinner.

FO-Studentene velger 12 delegater, hvorav alle bachelorutdanningene, jfr.§ 3.1, skal være representert.

Landsstyret velger en fra velferdsviterutvalget som delegat til landsmøtet. Delegaten stiller med fulle rettigheter.

Landsmøtedelegatene må være à jour med medlemskontingenten. Fullmaktene skal være underskrevet av to av fylkesavdelingsstyrets medlemmer. Studentdelegatenes fullmakter skal være underskrevet av FO-Studentenes leder.

Arbeidsutvalget oppnevner fullmaktskomité som gransker fullmaktene og legger fram sin innstilling for landsmøtet som gjør endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.
FO dekker reise- og oppholdsutgifter for innkalte landsmøtedeltakere.

§ 5.3 Dagsorden
1. Åpning
2. Innkallingens lovlighet
3. Konstituering
3.1 Valg av dirigenter
3.2 Valg av sekretærer
3.3 Valg av protokollkomité på 3 medlemmer
3.4 Valg av redaksjonskomitéer
4. Godkjenning av fullmakter
5. Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
6. Beretninger
7. Regnskap
8. Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret
9. Prinsipprogram
10. Økonomi
10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden.
10.2 Fastsetting av kontingent
11. Valg av:
11.1 Arbeidsutvalg: forbundsleder, nestleder og tre AU-medlemmer med ansvar for å lede profesjonsråd. Alle velges ved særskilte valg.
11.2 Landsstyrets fylkesavdelingsrepresentanter:
11 fylkesrepresentanter til landsstyret: En representant og to vararepresentanter fra hver fylkesavdeling. Avdelingenes representantskap foreslår tre representanter, en fra hver seksjon. De innstilte skal ikke være heltids frikjøpte organisasjonstillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller på landsmøtet på hvem av de tre foreslåtte som skal være fast representant. De to øvrige er vararepresentanter.
Blant de faste representantene med stemmerett i landsstyret, skal det tilstrebes at ingen profesjon har flertall alene. Minst 50 % skal være kvinner. Det er en målsetning at de viktigste sektorene/tariffområdene blir representert.
11.3 En representant og to vararepresentanter til landsstyret fra velferdsviterne
11.4 Leder og to medlemmer til kontrollkomité.
11.5 Valg av valgkomitè: leder og 6 medlemmer, jf. § 10.2.
11.6. Yrkesetisk råd
11.7 Andre tillitsvalgte.
11.8 Representanter med vararepresentanter til LOs representantskap

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet. Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøte under sak 5.

§ 5.4 Stemmerett, behandlings- og avstemningsregler
Stemmerett har alle lovlig valgte delegater og landsstyrets medlemmer.
Alle avstemninger foretas i samlet landsmøte. Ved avstemning har hver delegat en stemme.

Alle saker, dersom ikke annet er bestemt, blir avgjort ved votering med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Ved valg kreves alminnelig flertall.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak i arbeidsutvalget, landsstyret eller landsmøtet, eller dersom minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det.

Den avholdes etter de samme regler som for ordinært landsmøte, dog med innkallingstid på 2 måneder.

Det kan bare gjøres vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Møtet kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§ 7. LANDSSTYRET

Landsstyret er FOs høyeste organ i landsmøte-perioden.

Landsstyret består av:

 • Arbeidsutvalget
 • 11 fylkesledere
 • 11 landsmøtevalgte representanter fra fylkesavdelingene jf. § 5.3. pkt.11.2
 • 1 landsmøtevalgt representant fra velferdsviterne jf. § 5.3. pkt. 11.3
 • 1 representant fra FO-studentene

Disse tiltrer landsstyret med tale- og forslagsrett:

 • En representant fra FO – studentene. FO-studentenes medlem av landsstyret, og representanten som tiltrer, samt to personlige vara for disse, velges begge på FO-studentenes landsting
 • En representant for de ansatte. Denne, samt en vararepresentant, velges av og blant de ansatte i FO. Representasjonen er ment å ivareta hovedavtalens § 9-19.

For fylkeslederne er nestlederne i fylkesavdelingene vararepresentanter.

Landsstyrets fylkesavdelingsrepresentanter møter fast i de respektive representantskap og fylkesavdelingsstyrer.

Landsstyret innkalles minst 5 ganger i året. Innkalling skal skje skriftlig med minst 4 ukers varsel. Arbeidsutvalget innkaller ellers landsstyret når det er påkrevd, eller når minst 2/3 av landsstyrets fylkesavdelingsrepresentanter krever det.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

Alle saker i landsstyret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Det føres protokoll fra landsstyrets møter.

Landsstyrets myndighetsområde:
•    Vedta handlingsplaner på de ulike politikkområdene
•    Vedta budsjett
•    Vedta overordnet tariffpolitikk
•    Vedta forbundets målsetninger og prioriteringer foran hvert tariffoppgjør
•    Opprette stillinger lokalt
•    Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte
•    Foreta suspensjon dersom tillitsvalgte lokalt eller sentralt i organisasjonen ikke utfører sitt verv i tråd med vedtekter og overordna politiske dokumenter
•    Foreta suppleringsvalg til landsmøtevalgte organer ved frafall
•    Fastsette mandat for yrkesetisk råd
•    Velge forhandlingsutvalg for 2 år for sentrale tariffområder og vedta mandat for disse
•    Velge velferdsviterutvalg
•    Velge en delegat m/vara fra velferdsviterutvalget til landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Jf. § 5.2. og § 10.2.
•    Opprette rådgivende utvalg etter behov
•    Behandle søknader om opprettelse av landsomfattende og fylkesoverskridende klubber
•    Fastsette grensene for den enkelte fylkesavdelings organisasjonsområde
•    Fastsette de økonomiske rammebetingelsene for fylkesavdelingene
•    Behandle dispensasjonssøknader fra fylkesavdelingene vedrørende sammensetning av fylkesavdelingens styre
•    Behandle innsendt beretning og regnskap fra fylkesavdelingene
•    Ha overordnet ansvar for kompetanse- og opplæringsplan for alle tillitsvalgte
•    Ha et særskilt ansvar for å ivareta profesjonenes interesser
•    Opprette tre profesjonsråd og velge åtte medlemmer til hver av disse. Dette skal skje på første landsstyremøte etter landsmøtet. Fylkesavdelingene sender inn forslag på medlemmer til valgkomiteen, som innstiller til landsstyret. Når det enkelte profesjonsråd velges av landsstyret er det kun representanter for den enkelte profesjon som har stemmerett.
•    Være ankeinstans for godkjenningsutvalg
•    Fremme profesjonsfaglige spørsmål i den offentlige debatten
•    Behandle saker fremmet av fylkesavdelingene
•    Velge seks måneder før landsmøtet en settevalgkomite på tre medlemmer som er sammensatt av en fra hver profesjon. Settevalgkomiteen innstiller på medlemmer til valgkomiteen som skal velges på landsmøtet, og fungere mellom landsmøtene
•    Velge FOs representanter med vararepresentanter til LOs kongress


§ 8. ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er FOs utøvende og høyeste organ mellom landsstyremøtene.

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer (jfr. § 5.3).

Administrativ leder møter i arbeidsutvalget.

Ansattes representant møter med tale- og forslagsrett når dette organ behandler saker som gjelder de ansatte.

Arbeidsutvalget og arbeidsutvalgets medlemmer har helhetlig ansvar for FOs politikk.

Arbeidsutvalgets myndighetsområde
•    Representere FO utad
•    Disponere vedtatte budsjett og godkjenne regnskap
•    Ta seg av løpende saker
•    Lede arbeidet med tariffoppgjør i samsvar med forbundets formål og de til enhver tid vedtatte målsetninger og prioriteringer
•    Tilsette FOs administrative ledelse
•    Ha regelmessig kontakt med og oppfølging av fylkesavdelingene
•    Behandle søknader om medlemskap jf. § 3 punkt 2.
•    Koordinere de organisatoriske og politiske forberedelsene til landsstyremøter og landsmøtet
•    Avgi høringsuttalelser
•    Koordinere det profesjonsfaglige arbeidet i FO
•    Følge opp de landsdekkende faggruppene
•    Behandle og forberede saker fra fylkesavdelingene for landsstyret

Til arbeidsutvalget har medlemmene møteplikt. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Alle saker i arbeidsutvalget avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra møtene. Landsstyret tar protokollen til etterretning.

Forbundsleder gis fullmakt til å fatte vedtak mellom arbeidsutvalgsmøtene når dette anses nødvendig. Slike vedtak legges fram for arbeidsutvalget i førstkommende møte

§ 9. SEKSJONENE


§ 9.1 Seksjonene

Medlemmene i FO tilhører en av følgende seksjoner:

 • Barnevernspedagog
 • Sosionom
 • Vernepleier

Velferdsviterne tilhører sosionomseksjonen.

Medlemmer som har andre utdanninger jf. § 3.2, seksjonsplasseres etter følgende prioriterte kriterier: arbeidsområde, utdanning, medlemmets eget ønske.

§ 10. KOMITÉER, RÅD OG UTVALG


§ 10.1 Kontrollkomité
Landsmøtet velger en sentral kontrollkomité som har til oppgave å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med vedtekter og vedtak i landsmøtet, landsstyret og AU.

Kontrollkomiteen skal i sitt arbeid følge de bestemmelser som er gitt i «Normalinstruks for forbundenes kontrollkomiteer» anbefalt av Sekretariatet i LO.

Medlemmer i kontrollkomitéen kan ikke ha andre verv som organisasjonstillitsvalgte i FO.

§ 10.2 Valgkomité
Valgkomiteen, jf. § 5.3., pkt. 11.5, skal ha følgende sammensetning:

Alle seksjonene skal være representert, og ingen seksjon skal ha flertall alene. Hver profesjon har to vararepresentanter, 1. og 2. vara. Leder i valgkomiteen skal ha to vararepresentanter, 1. og 2. vara, som velges blant valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens oppgaver i landsmøteperioden er å innstille overfor landsstyret:
•    Kandidater for supplering til landsmøtevalgte verv i perioden
•    Medlemmer av profesjonsråd
•    Medlemmer av faggruppenes arbeidsutvalg
•    Medlemmer i velferdsviterutvalget jf. §7
•    Delegat med vara fra velferdsviterutvalget til landsmøtet jf. § 7
•    Delegater med vara til LO-kongressen

§ 10.3 Profesjonsråd
Profesjonsrådene har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder bachelorutdanningene og utdanninger utover bachelornivå, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

For den enkelte seksjon velges et profesjonsråd bestående av leder (AU-medlem jf. § 5.3 pkt., 11.1), og åtte medlemmer valgt av landsstyret (Jf. § 7, kulepkt. 21).

Velferdsviterutvalget har en representant i profesjonsrådet for sosionomer.

FO-studentene velger inn en representant med vara fra respektiv utdanning. Denne møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Profesjonsrådet skal særlig:
•    Stimulere til idéskaping, nettverksbygging og debatt innen ulike arbeidsområder og i yrkesgruppa for øvrig
•    Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet
•    Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom de tre seksjonene og andre fagmiljøer
•    Gi råd i sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon, utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk mv.
•    Sikre samarbeid og sammenheng mellom arbeidet i profesjonsrådene
•    Ha ansvar for å utvikle kontakt og samarbeid med de lokale profesjonsutvalgene
•    Tildele fagstipend

§ 10.4 Landsomfattende faggrupper
Landsstyret kan vedta organisering av landsomfattende faggrupper. Landsstyret vedtar mandat for faggruppene, og avsetter midler til faggruppenes virksomhet under den årlige budsjettbehandlingen.

§ 10.5 Yrkesetisk råd
Yrkesetisk råd velges av landsmøtet, og sammensettes med tre medlemmer fra hver seksjon og en fra velferdsviterne. Kun ett av disse medlemmene kan ha en annen utdanning enn bachelor som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer.

Rådets mandat er å bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant profesjonsutøverne, holde etisk diskusjon høyt på organisasjonens og seksjonenes dagsorden og behandle klager på profesjonsutøvelse. Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

Landsstyret fastsetter rådets endelige mandat, herunder om rådet skal behandle klagesaker.

§ 10.6 Godkjenningsutvalg
Godkjenningsutvalg for de respektive seksjonene oppnevnes av landsstyret etter innstilling fra profesjonsrådene.

§ 11 FYLKESAVDELINGENE


§ 11.1 Fylkesavdelingens organisasjonsområde
Landsstyret fastsetter grensene for den enkelte fylkesavdelings organisasjonsområde, jf. § 7, pkt. 15.

Fylkesavdelingen organiserer medlemmer av FO som arbeider eller studerer i fylkesavdelingens organisasjonsområde. For andre medlemmer gjelder bostedsadresse.

Landsstyret avgjør unntak fra disse bestemmelsene.

§ 11.2 Fylkesavdelingens oppgaver
Fylkesavdelingen skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer

Fylkesavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:

•    Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
•    Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder
•    Støtte og bistå de klubbtillitsvalgte
•    Være bindeledd mellom medlem/klubb og forbundskontor i medlemssaker
•    Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser
•    Samarbeide med andre fylkesavdelinger om tillitsvalgtskolering og bygging av fylkesoverskridende klubber
•    Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring
•    Sørge for at medlemmene får et profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå
•    Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette området
•    Drive politisk påvirkningsarbeid
•    Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-Studentene ved studiestedene i fylket
•    Verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene
•    Arrangere årsmøter og representantskapsmøter i fylkesavdelingen
•    Fremme aktuelle saker for landsstyret
•    Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig
•    Sende beretning og regnskap til landsstyret

§ 11.3 Fylkesavdelingens årsmøte
Årsmøtet er fylkesavdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

Fylkesavdelingsstyret innkaller til årsmøtet med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes.

Saker til årsmøtet med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette.

Alle saker i fylkesavdelingens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Årsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
2.1 Innkallingens lovlighet
2.2 Valg av dirigent(er)
2.3 Valg av sekretær(er)
2.4 Valg av protokollkomité
2.5 Valg av redaksjonskomité
2.6 Valg av tellekorps
2.7 Godkjenning av sakliste og dagsorden
2.8 Godkjenning av forretningsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
5. Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram
6. Økonomi
6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
6.2 Budsjett
7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4)
8. Valg av:
a.    Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretærer, og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon.
b.    Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare representanter fra aktuell seksjon stemmerett.
c.    Rådgivende utvalg
d.    Valgkomité
e.    Kontrollkomité
f.    Andre valg

Valgbare er alle medlemmer av fylkesavdelingen som er à jour med kontingenten.

Fylkesavdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.

Andre medlemmer av fylkesavdelingen har møte-, tale- og forslagsrett.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i fylkesavdelingens styre, representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst tre ukers varsel og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.

Fylkesavdelingen sender innen fire uker etter årsmøtet kopi av protokollen til FOs arbeidsutvalg. Kopien skal omfatte årsberetning og regnskap, jf. § 11.2. ,samt kontrollkomiteens beretning.

§ 11.4 Fylkesavdelingens representantskap
Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.

Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene.

Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.

Fylkesavdelingsstyret innkaller representantskapet til møte minst to ganger i året.

Representantskapets medlemmer innkalles med minst fire ukers varsel. Fylkesavdelingsstyret innkaller ellers representantskapet når det finner det påkrevd
eller når minst 2/3 av representantskapets medlemmer krever det.

Representantskapet behandler forslag til saker og valg av delegater til landsmøtet, og nominasjon av representant til landsstyret med vara. Dette skjer innenfor de frister som framgår av § 5.

Representantskapet velger året før årsmøtet en settevalgkomite på tre medlemmer som er sammensatt av en fra hver profesjon. Settevalgkomiteen innstiller på medlemmer til valgkomiteen som skal velges på årsmøtet, og fungere mellom årsmøtene.
Det første representantskapsmøtet i det året det ikke er årsmøte, vedtar fylkesavdelingens budsjett samt godkjenner fylkesavdelingens regnskap for foregående år.

Alle saker i representantskapet avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Det føres protokoll fra representantskapsmøtene.

§ 11.5 Fylkesavdelingsstyret
Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Fylkesavdelingens landsstyrerepresentant møter fast i fylkesavdelingsstyret med tale-, forslags- og stemmerett.

FO-Studentene velger to representanter til fylkesavdelingsstyret, hvorav den ene har tale- forslags- og stemmerett. Den andre representanten har tale- og forslagsrett. Der fylkesavdelingen omfatter flere enn ett lokallag, velges det en representant med tale- og forslagsrett for hvert av de øvrige lokallagene.

Fylkesavdelingsstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Fylkesavdelingsstyret fører protokoll fra sine møter.

Fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg består normalt av leder, nestleder og fylkesfylkessekretær, og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av fylkesavdelingsstyret.

Mellom møtene i fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av fylkesavdelingsstyrets arbeidsutvalg.

§ 11.6 Fylkesavdelingenes utvalg
§ 11.6.1 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet og skal i sitt arbeid følge de bestemmelser som er gitt i «Normalinstruks for forbundenes kontrollkomiteer» anbefalt av Sekretariatet i LO.
Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv som organisasjonstillitsvalgt i fylkesavdelingen.

§ 11.6.2 Valgkomité
Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

§ 11.6.3 Rådgivende utvalg
Fylkesavdelingen kan ha følgende rådgivende utvalg:

 • Tariffpolitisk utvalg
 • Helse- og sosialpolitisk utvalg
 • Kvinnepolitisk utvalg
 • Internasjonalt utvalg
 • Seniorpolitisk utvalg

Disse velges på årsmøtet med mindre fullmakten overføres styret.

Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle seksjonene er representert.

§11.6.4 Profesjonsfaglige utvalg
Profesjonsfaglig utvalg velges av årsmøtet med mindre fullmakten overføres styret.

Profesjonsfaglig utvalg velges for hver seksjon med profesjonsfaglig ansvarlig som leder, eller det velges et felles profesjonsfaglig utvalg.

Velges felles profesjonsfaglig utvalg skal dette sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Alle seksjonene må være representert. En av de profesjonsfaglig ansvarlige i fylkesavdelingsstyret velges som leder av utvalget.

§ 12. KLUBBER

§ 12.1 Klubbens organisasjonsområde
Som hovedregel skal alle FO-medlemmer ansatt i en virksomhet organiseres i en felles klubb.

Enkelte klubber kan være fylkesavdelingsoverskridende eller landsomfattende, alt etter den enkelte virksomhetens organisering.

Opprettelse av fylkesavdelingsoverskridende og landsomfattende klubber godkjennes av Landsstyret.  (jf. § 7)

§ 12.2 Klubbens ansvar
Klubben velger tillitsvalgte etter hovedavtalen som representerer medlemmene overfor arbeidsgiver.

Klubben velger også representanter til fylkesavdelingens representantskap.

§ 12.3 Klubbens oppgaver

Klubbens viktigste oppgaver er å:

 • Ivareta FO-medlemmenes interesser som arbeidstakere og profesjonsutøvere innenfor virksomhetene
 • Arbeide for å rekruttere og beholde medlemmer
 • Avholde medlemsmøte etter behov

§ 12.4 Klubbens organisasjonsmodell
Klubbene organiseres normalt etter en allmøtemodell, men kan organiseres etter en representantskapsmodell, avhengig av størrelse, geografiske forhold mv. Slik organisering må godkjennes av fylkesavdelingens styre etter søknad fra klubben. Fylkesavdelingsoverskridende klubber organiseres normalt etter representantskapsmodellen.

I allmøtemodellen innkalles alle klubbens medlemmer til års- og medlemsmøter.

I representantskapsmodellen er det de FO-tillitsvalgte i klubbens organisasjonsområde som innkalles til års- og representantskapsmøter.

Representantskapsmodellen forutsetter at det tilrettelegges for medlemsmøter eller lignende innen de enkelte avgrensede geografiske, administrative/organisatoriske eller andre enheter av FO-klubbens organisasjonsområde.

§ 12.5 Klubbens årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar

Årsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
a. Innkallingens lovlighet
b. Valg av dirigent(er)
c. Valg av sekretær(er)
d. Valg av protokollkomitè
e. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
3. Årsberetning
4. Innkomne forslag
5. Valg av:
a. Hovedtillitsvalgt
b. Klubbstyre: Leder og styremedlemmer (eventuelt betegnet som nestleder/sekretær/kasserer/profesjonsfaglig ansvarlige/styremedlemmer m.m).
c. Representant(er) til representantskapet i fylkesavdelingen
d. Andre valg

Klubber som har egen økonomi må også behandle regnskap og budsjett.

Alle saker i klubbens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall.
Årsmøteprotokollen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i klubben.
Protokollen skal sendes til fylkesavdelingen senest fire uker etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i klubbstyret, medlemsmøtet/representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst en ukes varsel, og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.

§ 13 FO-STUDENTENE

FO-Studentene er en sammenslutning av studentmedlemmene i FO og underlagt landsmøtet. Organiseringen er landsomfattende, hvor lokallagene er representert i aktuelle fylkesavdelinger og fylkesavdelingene skal støtte lokallagenes arbeid jf. § 11.2 kulepunkt 11. FO-Studentenes arbeidsutvalg er underlagt FO-Studentenes landsting. FO-Studentenes landsting fastsetter FO-Studentenes vedtekter.

FO-Studentenes aktiviteter finansieres gjennom årlige bevilgninger i landsstyret.

§ 14. KVOTERING

Ved valg til landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, fylkesavdelingsstyrene og vedtektsfestede komiteer, råd og utvalg skal minst 50 % av de valgte være kvinner.

Ved valg til klubbstyrer samt andre råd og utvalg lokalt og sentralt skal det tilstrebes at minst 50 % av de valgte er kvinner.

Ved valgene skal det også tilstrebes mangfold når det gjelder alder, etnisitet og tariffområde/sektor.

§ 15. TIDSSKRIFT

FO utgir tidsskriftet Fontene med jevnlige utgaver av spesialnummeret Fontene Forskning. Tidsskriftenes formål, utgivelseshyppighet og omfang fastsettes av landsstyret.

§ 16. ØKONOMI/KONTINGENT

§ 16.1 Kontingent
Med kontingent menes det medlemmene betaler for sitt medlemskap i FO.

FOs ordinære kontingent for yrkesaktive medlemmer fastsettes av landsmøtet.

Kontingent for øvrige medlemskategorier fastsettes av landsstyret.

Kontingent for yrkesaktive medlemmer betales fortrinnsvis ved lønnstrekk.

§ 16.2 Fylkesavdelingstilskudd
Fylkesavdelingstilskuddet fastsettes av landsstyret under den årlige budsjettbehandlingen.

§ 16.3 Ekstrakontingent ved arbeidsstans
Ved arbeidsstans i forbindelse med tariffkrav kan landsstyret vedta ekstrakontingent.

§ 17. REGNSKAP/REVISJON


§ 17.1 Årsregnskap og revisjon
FOs samlede regnskap gjøres opp og revideres ved avslutning av hvert regnskapsår.

Revisjonen skal utføres av statsautorisert revisor.

§ 17.2 Årsregnskap
FOs samlede regnskap, revisjonsberetning og beretning fra kontrollkomitéen oversendes landsstyret til orientering ved avslutning av hvert regnskapsår.

Regnskap og revisjonsberetninger legges fram for landsmøtet til orientering.


§ 18. URAVSTESTEMNING OVER TARIFFRESULTAT

Det vises til LOs vedtekter § 14 om tariffkrav og tariffrevisjoner og § 15 om avstemning over tarifforslag – arbeidsstans.

Tarifforslag skal legges fram for de medlemmer interessetvisten gjelder. For at avstemningsresultatet skal gi et fullverdig uttrykk for viljen hos medlemmene, skal det foretas uravstemning. Jf. LOs vedtekter.

§ 19. STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS
 

Alle medlemmer som omfattes av arbeidsstans (streik eller lockout etter vedtak i henhold til § 18) har rett på stønad. Satsene for stønad fastsettes av landsstyret.

Tar medlemmer annet arbeid må de gi melding om dette til fylkesavdelingens streike- eller lockoutkomité. Så lenge medlemmet har slikt arbeid, faller stønad bort.

Medlemmer som var sykmeldt da arbeidsstansen ble iverksatt, har krav på stønad fra den dagen de blir friskmeldt mot å legge fram legeattest.

Medlemmer som er utskrevet til vernepliktstjeneste da arbeidsstansen blir satt i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.

§ 20. UTMELDING

§ 20.1 Ordinær utmelding
Utmelding skjer skriftlig. Kontingent betales ut den måned utmelding skjer.

§ 20.2 Utmelding ved skyldig kontingent
Et medlem som skylder kontingent betraktes som utmeldt av forbundet etter to purringer.

§ 20.3 Utmelding i forbindelse med arbeidskamp
Utmelding kan ikke skje så lenge forbundet er i arbeidskamp, dvs. fra og med dato for varsel om plassfratredelse.

§ 21. SUSPENSJON/EKSKLUSJON


§ 21.1 Grunn til suspensjon og ekskludering
Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes dersom hun/han setter seg utover disse vedtekter, forbundets etiske grunnlagsdokument eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller sin organisasjon.

Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes dersom hun/han er tilsluttet rasistiske/nazistiske og/eller fascistiske organisasjoner eller åpenlyst gir til kjenne at de støtter slike.

§ 21.2 Vedtak om suspensjon og ekskludering
Arbeidsutvalget kan fatte vedtak om suspensjon. Dersom grunnlaget er av yrkesetisk karakter behandles saken etter forutgående behandling og innstilling fra yrkesetisk råd. Vedtak gjelder inntil landsstyret fatter vedtak om eksklusjon/frifinnelse.

§ 21.3 Ankeadgang
Vedtak om suspensjon kan innen en – 1 – måned etter at medlemmet har fått skriftlig varsel om det, påankes til landsstyret uten at klagen har oppsettende virkning. Forvaltningslovens bestemmelser gjøres gjeldende.

§21.4 Gjenopptak som medlem
Et medlem som har vært ekskludert kan gjenopptas som medlem etter vedtak av landsstyret.

Den suspenderte/ekskluderte har adgang til å bringe avgjørelsen inn for landsmøtet.

§ 21.5 Møterett ved behandling
Et medlem som er foreslått suspendert/ekskludert har rett til å redegjøre for sitt syn i forkant av arbeidsutvalgets/landsstyrets behandling. På hvilken måte avtales i hvert enkelt tilfelle i forhold til praktiske hensyn.

§ 22. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall.

§ 23. AVVIKLING AV FO

Avvikling av FO kan skje dersom landsstyret framsetter forslag om det overfor landsmøtet og forslaget blir vedtatt med 5/6 av de avgitte stemmene.