Etiske retningslinjer for FO skal være en støtte for alle tilknyttet organisasjonen og i ulike sammenhenger der man representerer FO. De er ment som hjelp og rettesnor for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, medlemmene våre og samarbeidspartnere når vi utøver verv som tillitsvalgt i FO, representerer FO og når en har ansvar for arrangementer i FOs regi.

Den enkelte er ansvarlig for å ivareta egen integritet og overholde FOs etiske retningslinjer. En må selv vurdere og eventuelt avklare om handlinger er etisk riktig og forsvarlig, og ved tvil sørge for å ta det opp med ansvarlig ledelse/organisasjonsledd.

Likeverd og inkludering, selvbestemmelse og engasjement, trygghet, åpenhet og omsorg er sentrale verdier for FO.

Brudd på retningslinjene skal ha en konsekvens. Det vil være ulik tilnærming til dette alt etter om man er ansatt eller tillitsvalgt

FO må fremstå som en ansvarlig organisasjon og være restriktive med å servere alkohol. FO har som hovedregel at det ikke serveres og betales for alkohol i ulike organisasjonsmessige sammenhenger, både lokalt og sentralt.
 

Likeverd og ikke-diskriminering

I alle sammenhenger både internt og eksternt forventes det at alle opptrer slik at vi fremmer likestilling og likeverd, og sørger for at ingen ulovlig og urimelig forskjellsbehandles på grunn av kjønn, religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, samlivsform og alder.
 

Tillit

Når du er valgt til et verv i FO er du gitt tillit til å ivareta FOs medlemmer og politikk. Det samme gjelder når du i ulike sammenhenger representerer FO. Det forventes at du opptrer i tråd med FOs verdier, etiske retningslinjer og fremmer FOs vedtatte politikk.
 

Lojalitet

Alle må ha et avklart forhold til hvilken rolle man har når man ytrer seg i det offentlige rom inkludert sosiale medier. Å skille tydelig mellom rollen som tillitsvalgt eller representant for FO og privatperson er viktig. Ytringer som bryter med FOs verdigrunnlag skal unngås.
 

Habilitet og interessekonflikter

En må unngå konflikter mellom egne og organisasjonens interesser. Derfor må ingen delta i eller søke å påvirke saker hvor det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tillit til den enkeltes uavhengighet eller partiskhet. Slike forhold gjelder når en selv, eller noen som står en nær, har direkte eller indirekte interesse i en sak. Med nærstående menes både familiære og sosiale forbindelser i og utenfor organisasjonen.
 

Samarbeid og håndtering av konflikter

Den enkelte ansvar for å bidra til samarbeid og gjensidig respekt for hverandre. Konflikter må tas på alvor og forsøkes løst på lavest mulig nivå. Alle har et ansvar for å ta opp kritikkverdige forhold og bidra til en god ytringskultur. Dette kan bidra til å utvikle FO som organisasjon og forhindre konflikter.
 

Taushetsplikt

Opplysninger du får som tillitsvalgt i FO og/eller som representant for FO kan være forbundet med krav om fortrolighet og generelle taushetspliktregler gjelder.
 

Økonomi

Økonomiske ressurser FO har til rådighet skal disponeres til det beste for organisasjonen og medlemmene. Alle skal rette seg etter gjeldende prosedyrer for økonomihåndtering og fristene som gis.
 

Personlige fordeler

Kjøp av seksuelle tjenester er straffbart etter norsk lov. Ingen må utnytte sin posisjon i FO for å oppnå fordeler som handler om eksempelvis økonomi, makt, opplysninger, gaver, eller oppnå seksuelle relasjoner som en følge av posisjonen sin i FO. FOs retningslinjer mot seksuell trakassering gjelder (jf. LS-sak 71/2017).
 

Alkoholpolicy

Alkoholbruk kan være trivselsskapende og miljøfremmende og mange setter pris på å få servert både god mat og god drikke på ulike arrangementer. Men alkoholbruk kan føre til problemer for enkelte, og servering av alkohol kan føre til press på deltakere om å drikke alkohol. FO skal fremme solidaritet og sørge for trygge rammer ved å fremstå som en ansvarlig organisasjon der hovedregelen er at det ikke serveres alkohol.

Når en representerer FO, skal en være en god representant uavhengig av sosial situasjon eller tid på døgnet.

Ved middager i slike sammenhenger skal eventuell alkoholholdig drikke betales av den enkelte. Kun unntaksvis og ved særlige anledninger kan FO servere og dekke utgifter til alkohol. Ansvarlig arrangør må aktivt vurdere om det er grunnlag for unntak og om det skal serveres alkohol som FO betaler for. Ved slike anledninger skal det alltid være et fullverdig tilbud om servering av alkoholfri drikke. Når FO unntaksvis serverer og dekker alkohol skal kvantum pr. person ikke overstige 2 alkoholenheter.

Ansvarlig arrangør/styre bør vurdere om servering av alkohol skal formaliseres gjennom vedtak om servering av alkohol.

Last ned PDF-versjonen av brosjyren her. (984KB)