1. Sørg for at øverste administrative leder, eventuelt politisk ledelse, er kjent med at det forberedes en tvangssak for fylkesnemnda.

2. Be nærmeste overordnede avklare hvem som skal svare dersom saken kommer opp i media. Ofte bør dette være overordnet leder. Sikre at den som eventuelt skal svare er tilgjengelig dagene etter at nemndsvedtaket er presentert for partene

3. Husk at du alltid kan be om å få ringe tilbake hvis media kontakter deg. Det er lurt å ta seg litt tid til forberedelse, og til å konferere med kolleger/leder.

4. Det første media må få vite er at vedtaket er truffet av en statlig nemnd som består av dommer, sakkyndige og lekmenn. Det føres vitner, og både den private og den offentlige part er representert ved advokat. Informer også om videre saksgang og klageadgang.

5. Tenk gjennom hva som kan gis av ytterligere informasjon uten at taushetsplikten brytes. Svar aldri "ingen kommentar".

6. Krev respekt for at du ikke kan gi taushetsbelagte opplysninger uten at den private part og eventuelt fylkesmannen har opphevet din taushetsplikt. Hvis dette ikke blir forstått kan du henvise til at taushetsplikten er minst like sterk som journalistens rett til å beskytte sine kilder.

7. Dersom den private parten opphever taushetsplikten, har du likevel et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt enkelte opplysninger kan skade barnet på sikt, (eksempelvis forhold rundt foreldrene som barna kan bli mobbet for). Dersom din vurdering tilsier at dette er tilfelle, informer journalistene om vurderingen.

8. Krev at politikerne tar ansvar. Det er de som vedtar lovene og forskriftene barnevernet arbeider innenfor.