FOs seniorpolitiske plattform
FOs seniorpolitiske plattform er et politisk grunnlagsdokument om seniorpolitikk. Den gir retningslinjer og er premissleverandør for tillitsvalgte og medlemmer.

Målgruppe
Målgruppen for plattformen er FOs tillitsvalgte og medlemmer.

Plattformen skal først og fremst hjelpe medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål som omhandler seniorpolitikk, men den kan også være et hjelpemiddel for andre som er interessert i temaet.

Bruk av plattformen
Plattformen gir en kort fremstilling av FOs seniorpolitikk. Den skal styrke kunnskapsgrunnlaget og kan brukes som et verktøy i møtet med arbeidsgivere og andre.

Definisjon av senior
FO definerer «senior» til å være en ansatt fra 55 år frem til avgang i arbeidslivet som alderspensjonist. Pensjonister er dermed ikke omfattet av plattformen. Dette betyr ikke at plattformens målgruppe kun er de over 55 år. Det er viktig at alle aldersgrupper har en plan for sin seniortilværelse og pensjonisttilværelse.

FO har utarbeidet egne interne retningslinjer for hvordan seniorene skal ivaretas og deres kompetanse skal tas i bruk. Retningslinjene omhandler også pensjonistmedlemmene.

FOs seniorpolitikk
FO arbeider for at medlemmene skal kunne stå i arbeid frem til pensjonsalder. For at dette skal være mulig må arbeidsplassene ha en seniorpolitikk, og denne bør tariffestes. FOs tillitsvalgte skal være med å utforme denne politikken på ulike arbeidsplasser.

Oppsummert mener FO at god seniorpolitikk handler om:

 • God ledelse
 • God seniorpolitisk forankring i ledelsen
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode arbeidsbetingelser
 • God lønnsutvikling
 • Verdsetting av ansatte
 • Utviklingsmuligheter
 • Individuell tilpasning

Prinsipprogrammet til FO sier at «god seniorpolitikk først og fremst handler om en god arbeidslivspolitikk der arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, verdsetting og utviklingsmuligheter medvirker til at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid fram til pensjonsalder. Et inkluderende arbeidsliv innebærer tilrettelegging i alle livsfaser»[1].

Mange arbeidsgivere benytter omstillinger til å fase seniorene ut fra arbeidslivet. FO mener at ved omstillinger og nedbemanninger må det sørges for at kompetansen til eldre arbeidstakere ivaretas. Målet er å beholde ansatte frem til pensjonsalder, og seniorpolitikk handler om verdsette ansatte i alle aldersgrupper.

Seniorpolitikk er personalpolitikk. Dermed blir god seniorpolitikk en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på arbeidsplassen, og legger til rette for at seniorene kan stå lenge i jobb. God ledelse er derfor et av de viktigste seniorpolitiske tiltakene i en bedrift.

Svært mange virksomheter har en uttalt seniorpolitikk, men politikken er ikke alltid like godt implementert. Det er flere måter å legge til rette for seniorpolitikk, og de dreier seg i stor grad om to ulike retninger:

 • Universelle og standardiserte seniortiltak
  • Seniortiltak er en rettighet for alle, og alle får det samme. Eksempler på dette er ekstra fridager, redusert arbeidstid til samme lønn, bonuser som alle får etter å ha oppnådd en spesifikk alder.
 • Behovsprøvde og skreddersydde seniortiltak
  • Seniortiltak tildeles av leder etter behov, og det er individuelt tilpasset.

Universelle og standardiserte tiltak er de enkleste tiltakene å gjennomføre. De er kjent for alle i bedriften og er også etterprøvbare. Utfordringen er at slike tiltak har liten effekt dersom målet er å få ansatte til å være i jobb frem til avgang ved alderspensjon. De koster ofte mer enn det arbeidsgiver og arbeidstaker får ut av tiltakene.

Behovsprøvde og individuelt tilrettelagte tiltak fungerer, men har andre utfordringer. Slike seniorpolitiske tiltak utfordrer prinsippet om likebehandling og rettferdighet. Hvis ikke alle får det samme, øker faren for at noen ikke blir ivaretatt.

For tillitsvalgte blir det vanskelig å samarbeide om seniorpolitikk dersom utforming av tiltak skjer i konfidensielle samtaler mellom leder og den enkelte senior, slik behovsprøvde og skreddersydde tiltak gjerne forutsetter. Seniorpolitikken kan bli vanskeligere å etterprøve og å følge opp. Å sikre at seniorpolitikk utformes i tett samarbeid med ledere, ansatte, tillitsvalgte og arbeidstaker som er på vei til å bli senior er derfor viktig.

Seniorpolitiske tiltak bør være målrettede. De skal sørge for at behovene til seniorene blir ivaretatt, være treffsikre, men samtidig må de ha legitimitet blant tillitsvalgte og ansatte og de må være synlige og etterprøvbare.

FAFO har utarbeidet en mal på fire trinn som kan gi grunnlag for å etablere en god seniorpolitikk[2] i en bedrift. Skal en bedrift lykkes med sin seniorpolitikk må den være forankret hos ledelsen og ansatte, tillitsvalgte og seniorene må bli inkludert i prosessen. Prosessen må være transparent og etterprøvbar. Dette er spesielt viktig da god seniorpolitikk handler om å finne individuelt tilpassede tiltak for den enkelte ansatte. De fire trinnene til FAFO skjematiseres slik:

1. Forarbeidet, der lederforankringen etableres. Skal seniorpolitikken bli god, må lederen ha grunnleggende forståelse og kunnskap om seniorpolitikk.

2. Grunnarbeidet, hvor det bygges en felles forståelse mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte, og det utarbeides kriterier som gir grunnlag for seniorpolitikkens legitimitet i virksomheten, og som gir den nødvendige tilliten mellom partene.

3. Avgrensningen, hvor ledere, tillitsvalgte og ansatte klart definerer virksomhetens mulighetsrom når det gjelder å finne ut hvilke tiltak som er aktuelle for virksomheten og som er realistisk og mulig å tilby.

4. Den individuelle avklaringen, hvor de individuelle behovene og ønskene avklares gjennom en strukturert seniorsamtale, og behovene og ønskene avveies mot virksomhetens definerte mulighetsrom. Dette er en samtale mellom leder og ansatt, men tillitsvalgt kan være med om den ansatte ønsker det.

På bakgrunn av dette vil seniorpolitiske tiltak variere fra bedrift til bedrift. For FO er god seniorpolitikk at de aktuelle seniorpolitiske tiltakene som settes i verk gir legitimitet på arbeidsplassen, at de tillitsvalgte er involvert, og at seniorene på bakgrunn av tiltakene makter og ønsker å stå i jobb så lenge som mulig.


Interne retningslinjer for hvordan senior- og pensjonistmedlemmene i FO skal ivaretas og deres kompetanse tas i bruk

Retningslinjene gir føringer for tiltak FO kan gjennomføre på ulike nivåer i organisasjonen for å sikre at senior- og pensjonistmedlemmene blir ivaretatt og at kompetansen deres blir tatt i bruk.

Gode tiltak på ulike nivåer vil kunne gjøre FO til en sterkere og mer slagkraftig organisasjon. Seniormedlemmer kan bidra til at FO styrker sin rolle i samfunnet, fagbevegelsen, pressen og overfor arbeidsgivere.

Å bevare senior- og pensjonistmedlemmene er viktig for at FO fortsatt skal være et aktuelt forbund for pensjonistmedlemmer. De skal tilbys både faglige og sosiale tiltak. Samtidig vil FO som organisasjon styrkes ved å benytte seg av kompetansen til seniorene og pensjonistene. En styrking av organisasjonen vil føre til at den blir ansett som en solid og faglig sterk organisasjon, som setter dagsorden og som er relevant for medlemmer. Dette vil igjen vil tiltrekke seg flere medlemmer. God intern seniorpolitikk er dermed god organisasjonspolitikk.

Figuren under illustrer hvordan ulike tiltak kan gi ønsket, positiv effekt for FO. Sosiale og faglige virkemidler, som for eksempel opprettelse av seniorutvalg kan legge et grunnlag for at kompetansen til seniorene kan benyttes – både faglig- og organisasjonskunnskap. Det kan føre til at organisasjonen styrkes, som igjen vil føre til av seniorene og pensjonistmedlemmene vil fortsette å være med lemmer i FO. En sterk organisasjon vil bidra til generell medlemsbevaring og rekruttering.

seniorfigur

Mange av seniorene og pensjonistene i FO har høy faglig kompetanse og mange har god organisasjonskunnskap som FO kan ha god nytte av. Det forutsetter at organisasjonen legger til rette for å inkludere seniorene.

Definisjon av senior
FOs seniorpolitiske plattform definerer en senior i FO er som et medlem som har fylt 55 år frem til medlemmet blir alderspensjonist. I de interne retningslinjene inkluderes også pensjonistmedlemmene i definisjonen.

FOs prinsipprogram og vedtekter
Prinsipprogrammet og vedtektene gir noen føringer for FOs seniorpolitikk og hvordan seniorene skal ivaretas. FOs seniorpolitiske plattform gir en grundigere innføring i FO sin seniorpolitikk [LENKE].

FOs prinsipprogram sier dette om seniorpolitikk:

Seniorpolitikk

En god seniorpolitikk handler først og fremst om en god arbeidslivspolitikk der arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, verdsetting og utviklingsmuligheter medvirker til at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid fram til pensjonsalder. Et inkluderende arbeidsliv innebærer tilrettelegging i alle livsfaser.

I FOs vedtekter står det at FOs fylkesavdelinger kan ha et seniorpolitisk utvalg:

§ 11.7.3 Rådgivende utvalg

Fylkesavdelingen kan ha følgende rådgivende utvalg:

 • Tariffpolitisk utvalg
 • Helse- og sosialpolitisk utvalg
 • Studieutvalg
 • Kvinnepolitisk utvalg
 • Informasjonsutvalg
 • Internasjonalt utvalg
 • Seniorpolitisk utvalg

Mange fylkesavdelinger har seniorpolitiske utvalg, og måten de drives på varierer. Fylkesavdelingene må selv få definere hva målet med deres seniorpolitiske utvalg skal være.

FO sentralt skal:

 • Sørge for at FOs seniorpolitikk er kjent blant tillitsvalgte. Seniorpolitikk må derfor være en del av tillitsvalgtopplæringen.
 • Profilere seniorpolitikk for medlemmene.
 • Bistå fylkesavdelingene dersom det er behov ved arrangering av seniorpolitiske nettverkssamlinger.  
 • Lage nettbasert informasjonsmateriell som vil hjelpe seniorene i å planlegge pensjonisttilværelsen.

Fylkesavdelingene skal/kan:

Følgende liste over aktiviteter er ment som forslag og tips for å ivare sosiale og faglige forventninger fra senior og pensjonistmedlemmene til fylkesavdelingene:

 • Sammen med FO sentralt sørge for at FOs seniorpolitikk er kjent blant tillitsvalgte.
 • Vurdere å opprette seniorpolitiske utvalg.
 • Sørge for at seniorutvalgene kan ha faglige møter, som også gir rom for sosialt samvær.
 • Invitere seniormedlemmene på kurs, møter, årsmøter o.a.
 • Benytte jubileumsseremoniene aktivt for å fokusere på seniorpolitikk, faglig og sosialt.
 • Invitere seniorutvalget til å være arrangementskomite for 1. mai-frokoster.
 • Sikre at aktivitetene i fylket ivaretar utfordringer i forbindelse med landets geografiske utforming. Alle medlemmene bør ha mulighet til å delta.
 • Oppfordre seniorene til å søke fagstipend og andre stipend.
 • Oppfordre seniorene til å skrive fagartikler og kronikker.
 • Oppfordre seniorene til å delta i den offentlige debatten på vegne av styret i fylkesavdelingene eller lokale klubber. Pensjonistmedlemmene har en større mulighet for å komme med kritiske innspill til arbeidsgivere i den åpne pressen, enn ansatte medlemmer.
 • Følge opp medlemmer som blir seniorer og pensjonister med ringerunder.
 • Benytte seniorpolitiske utvalg som høringsinstans på aktuelle saker i fylkesavdelingene.
 • Budsjettere for seniorpolitiske tiltak.
 • Distribuere informasjonsmateriell.
 • Senior- og pensjonistmedlemmer kan benyttes som fadder eller mentor for nye FO medlemmer.

Seniorpolitisk nettverkssamling
For å sikre at organisasjonen tematiserer ulike seniorpolitiske spørsmål samt erfaringsutveksling på tvers av avdelingene skal FO en gang i løpet av landsmøteperioden arrangere nettverkssamlinger for lederne av seniorpolitiske utvalg samt lederne av fylkesavdelingene. Forbundsledelsen skal være representert på samlingene.

Valgkomiteene – lokalt og sentralt
For å sikre en aldersspredning i sammensetningen av verv i FO, oppfordres valgkomiteene, både lokalt og sentralt, til å vurdere alder i arbeidet med å sette sammen styrer, utvalg og faggrupper. Pensjonistmedlemmer kan ha verv i FO.

Kunnskapsgrunnlaget

Hilsen, Anna Inga og Tove Midtsundstad. Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass. Artikkel i Søkelys på arbeidslivet, nr 1-2, 2014, årgang 31, side 157-182. Oslo: Universitetsforlaget. Kan lastes ned her: https://www.idunn.no/spa/2014/01-02/seniorpolitikk_-_behov_for_nytt_kart_og_kompass (må kjøpes).

Salomon, Robert og Hans Christoffer Aargaard Terjesen. 2015. Langsiktig ledelse: om bærekraftig aldring i arbeidslivet. Oslo: Cappelen Akademisk.

KS: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/attraktiv-seniorpolitikk.pdf?id=2576

NHO: https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/sykefravar-ia-og-hms/personal4.pdf

Senter for seniorpolitikk: http://seniorpolitikk.no


[1] Plattformen bygger på prinsipprogrammet til FO (kapittel 1.2 Arbeidsforhold):

[2] Hilsen, Anna Inga og Tove Midtsundstad. Seniorpolitikk – behov for nytt kart og kompass.