FOs utdanningspolitiske plattform inneholder FOs overordnede utdanningspolitikk knyttet til høyere utdanning. Plattformen inneholder beskrivelser av politikk og tiltak som kan bidra til å styrke profesjonsutdanningene FO representerer. Plattformen kan brukes aktivt av tillitsvalgte i organisasjonen, og danne grunnlaget for hva FO skal mene offentlig i møter, høringer, media og lignende. Plattformen bygger på FOs prinsipprogram kapittel 2.

Innledning
Mennesker som trenger hjelp fra velferdsstaten skal møte kompetente profesjonsutøvere som sikrer og ivaretar deres rettigheter og individuelle behov. Kompetente profesjonsutøvere er en betingelse for velferdstjenestene og skaper trygghet hos de som mottar tjenester, arbeidsgivere, andre yrkesgrupper og i samfunnet ellers.

Utdanningene har et stort ansvar i å sørge for at profesjonsutøverne kan faget sitt. Det fordrer høy kvalitet på alle utdanningene i hele landet som oppfyller kompetansekravene i de nasjonale retningslinjene for utdanningene. Utdanningstilbudene må være i tråd medarbeidslivets behov og være relevante og oppdaterte når det gjelder å løse helse- og sosiale utfordringer på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå.

Utdanningene av barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er ulike
profesjonsutdanninger som sikrer tverrfaglighet og utfyller hverandre. Det er viktig at
utdanningene får utvikle sine særegenheter og bidra til god profesjonsidentitet hos
studentene.

Samtidig må det legges til rette for at studentene på hver av de tre utdanningene er kjent med hverandres utdanning og kompetanse gjennom felles læringsaktiviteter.
FOs politikk skal være faktabasert og være godt faglig begrunnet. Dette styrker FOs
troverdighet og rollen som eksperter innenfor ulike helse-, sosial- og velferdspolitiske
områder.

FO skal jobbe for at:
- Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere deltar aktivt i utviklingen av egen
  profesjonsutdanning.
- Utdanningssystemet holder internasjonalt høy standard i tråd med Nasjonalt
  kvalifikasjonsrammeverk, og utdanner kompetente helse- og sosialarbeidere for
  arbeid på alle nivåer i velferdsstaten.
- Utdanningenes innhold og lengde sikrer at studentenes kunnskap og kompetanse
  fyller profesjonenes samfunnsmandat, og gir studentene faglig trygghet som
  profesjonsutøvere
- Høyere utdanning innenfor helse- og sosialfag inkluderer praksisbasert læring.
  Praksis- og ferdighetstrening i utdanningene må utvikles og styrkes.
- Både utdanningssystemet og praksisfeltet har ansvar for å legge til rette for faglig
  utviklingsarbeid og kontinuerlig videreutvikling av kompetansen til den enkelte helseog
  sosialarbeider.
- Forskning og fagutviklingsarbeid er en viktig del av helse-, sosial og
  velferdstjenestenes kontinuerlige virksomhet.
- God finansiering av utdanningene. Tilstrekkelig finansiering er en forutsetning for å
  sikre at utdanningsinstitusjonene har tilstrekkelige midler til å tilby høy kvalitet på
  utdanningene.
- Inkluderende opptak og tilrettelegging for studenter fra ulike sosiale og kulturelle
  bakgrunner og med ulike typer funksjonsvariasjoner.
- Det utdannes nok fagfolk i hele landet. Utdanningene må derfor være fleksible og det
  må legges til rette for ulike veier inn i utdanningene. Det kan være gjennom Y- vei og
  mer bruk av realkompetansevurdering.
- Ansatte i undervisnings- og/eller forskningsstillinger ved universiteter og høgskoler
  må sikres tilfredsstillende rammebetingelser for fagutøvelsen sin, samt gode lønns -
  og arbeidsforhold.
- Det er høy organisasjonsgrad blant både studenter og ansatte i universiteter og
  høgskoler innenfor profesjonene FO organiserer.

Bachelor
FO skal jobbe for at:
- Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene har gode økonomiske,
  praktiske og materielle rammevilkår. Utdanningene er forskningsbaserte, og svarer        opp praksisfeltets behov og utvikles i samarbeid med praksisfeltet. Utdanningene må     både utdanne profesjonsutøvere til helse- og velferdstjenestene, samtidig som de         kvalifiserer til videre karriere i forskning og faglig utviklingsarbeid.
- Praksisveiledere som veileder studenter i praksis, må få bedre betingelser og
  honoreres. Veiledere som veileder studenter fra alle helse- og sosialfagutdanningene,
  skal ha like vilkår.
- I forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene forplikter
  utdanningsinstitusjonene seg til å inngå samarbeidsavtaler med praksissted.
  Innholdet i disse avtalene må kvalitetssikres.
- Skikkethetsvurdering av studentene må styrkes.
- Betydningen av undervisningspersonale med aktuell profesjonsbakgrunn synliggjøres
  og ivaretas ved ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger.
- FO følger med på endringer i retningslinjer for utdanningene og bidrar med å påvirke
  innholdet.

Master og doktorgrader
FO skal jobbe for at:

- Utdanningene skal tilby masterstudier som kan være både profesjonsspesifikke og
  tverrfaglige, og som gir faglig fordypning som bygger på bachelornivå.
- Vi får flere stipendiat- og postdoc stillinger til innafor helse- og sosialfaglige
  arbeidsområder som er relevante for FOs medlemmer samt bedre rammebetingelser
  og økte veiledningsressurser til stipendiater.
- Etablere, bygge opp og styrke relevante doktorgradsstudier for
  profesjonsutdanningene og arbeidsområdene FOs medlemmer representerer.

Forskning
FO skal jobbe for å:

- Stimulere til mer forskning og fagutvikling på ulike helse- og velferdstjenester og
  sosialpolitiske områder som er viktig for organisasjonen.
- Videreføre samarbeid med ulike forskningsmiljøer, både norske og internasjonale.
- Etablere og videreutvikle arenaer for formidling av forskning og fagutvikling.

Autorisasjon
- FO jobber for at barnevernspedagoger og sosionomer får autorisasjon.