FOs mangfoldsplattform
(vedtatt i landsstyret 12. desember 2012)

FOs mangfoldsplattform skal være:
• En veileder til FOs generelle politikk når det gjelder retten til samfunnsdeltakelse på like vilkår på alle samfunnsarenaer
• Et grunnlagsdokument for arbeidet med mangfold i FO som organisasjon

Hva mener vi med mangfold?
Med mangfold mener vi at alle skal ha rett til samfunnsdeltakelse på like vilkår, uavhengig av kjønn, klasse, etnisitet, religiøs tilhørighet og livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder.

Alle skal ha rett til samfunnsdeltakelse på like vilkår
FO skal jobbe for at alle skal ha rett til samfunnsdeltakelse på like vilkår. Samfunnsdeltakelse omfatter deltakelse både i utdanning, arbeidsliv, organisasjonsliv, politikk, i familieliv og sivilsamfunn, herunder tros- og livssynsbaserte aktiviteter. Like vilkår betyr fravær av vold og tvang, av diskriminering, marginalisering og utstegning. Like vilkår betyr også like livssjanser og lik anledning til å være jevnbyrdig. Dette er et grunnleggende rettferdighetskrav som er nedfelt i nasjonal lovgivning om menneskerettigheter og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

I FOs prinsipprogram står det som følger:

For demokrati, rettferdighet og menneskerettigheter
Et demokratisk samfunn bygget på likhet og rettferdighet forutsetter inkludering. Hele befolkningen må ha mulighet til å delta i de prosesser som styrer og former samfunnet. FNs menneskerettighetserklæring inneholder verdier FO vil skal gjelde alle. Forbundet forsvarer individuelle friheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Full likestilling mellom kjønnene og likebehandling av mennesker uavhengig av seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn eller kultur er viktige mål for forbundet. FO anerkjenner den samiske befolkningens kamp for rettigheter som urbefolkning og nasjonal minoritet.

Tre vilkår som må være oppfylt for at alle skal ha muligheter til samfunnsdeltakelse på like vilkår:

 • Deltakelse på like vilkår forutsetter en fordeling av materielle ressurser som garanterer alles uavhengighet og innflytelse
 • Deltakelse på like vilkår forutsetter mønstre for kulturell verdsetting som gir alle borgere like muligheter til å oppnå sosial respekt.
 • Deltakelse på like vilkår forutsetter at det finnes demokratiske diskusjons- og beslutningsprosesser (Nancy Fraser)

Mangfold er en ressurs
FO skal jobbe for å synliggjøre at mangfold er et gode. Mangfold gjør arbeidslivet, organisasjonene og samfunnet i sin helhet rikere på kunnskap, språk, kulturuttrykk, meninger og livssyn. I det flerkulturelle Norge må det være rom for store forskjeller i levemåte, kultur og religion.

Mangfold krever mot
Mangfold kan lett bli et tomt honnørord – et politisk korrekt ønske som alle kan enes om. Det er når våre etablerte sannheter settes på prøve, at de spennende, men også krevende, diskusjonene kan finne sted. Skal vi åpne opp for mangfold, må vi tåle å bli utfordret på å:

 • Respektere og lytte til meninger som står langt fra våre egne – også på egen arbeidsplass
 • Vise toleranse overfor det vi opplever som intoleranse – eksempelvis enkelte religioners syn på ulik seksuell orientering FO skal likevel være tydelig mot intoleranse som medfører diskriminering, represalier eller undertrykking.
 • Våge å stille spørsmålstegn ved etablerte holdninger og praksis i egen organisasjon.

Mangfold krever bekjempelse av diskriminering
FO forplikter seg til å jobbe aktivt for mangfold og mot diskriminering. Våre tillitsvalgte skal gi råd og hjelp til medlemmer som opplever usakelig forskjellsbehandling. FO skal jobbe aktivt for å fremme likestilling i drøftinger og forhandlinger. Våre tillitsvalgte er medansvarlige for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser hvor de er involvert. 

Samfunnsdeltakelse på like vilkår på ulike arenaer
FO skal jobbe for å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til politiske organer. Personer som ikke er en del av majoritetsbefolkningen er underrepresentert på alle områder hvor det utøves samfunnsmakt i Norge. Dette er en stor utfordring for demokratiet.

FO støtter drift av organisasjoner som arbeider for likestilling. Fritidsaktiviteter er viktige inkluderingsarenaer og må derfor være tilgjengelig for alle. FO mener at alle barn må gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.

Velferdstjenestene
Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet, og som er tilpasset den enkelte. Det at ikke alle brukere opplever å få tilpasset hjelp til sine behov, kan skyldes at tjenestene er normert til å passe en ”gjennomsnittbruker”. Mange brukere vil ikke passe til en slik norm.
Likeverdige tjenester betyr å sikre at brukerens behov, erfaringer og synspunkter gjennomsyrer utforming og innhold i tjenestene.

Utdanning
FO mener at et inkluderende samfunn skapes gjennom at barn og unge gis like muligheter til å delta i et utdanningsløp fra barnehage til videregående skole som praktiserer verdier som reflekterer solidaritet, inkludering og verdsetting av den enkelte. Barnehage, skole og SFO må være gratis og tilgjengelig for alle.

Arbeidsliv
FO vil ha et inkluderende arbeidsliv der det er plass til alle.  FO vil arbeide mot diskriminering og for en inkluderende arbeidslivspolitikk på alle nivåer. Personer som ikke tilhører majoritetsbefolkningen har ofte problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. FO mener at partene i arbeidslivet større grad må ansvarliggjøres og stimuleres for å få et mer inkluderende arbeidsliv.  For de som står utenfor arbeidslivet er det viktig med helhetlige tiltakskjeder fram til fast jobb, eller deltakelse på egne premisser for de som ikke kan delta verken i ordinært eller tilrettelagt arbeid. De som mangler kvalifikasjoner og kompetanse må få hjelp til å kvalifisere seg. Det innebærer både økt bruk av relevante arbeidsmarkedstiltak, støtte til utdanning og helhetlig oppfølging og bistand på andre livsområder ved behov.

Bolig
FO legger til grunn at alle i Norge skal bo trygt, ha en akseptabel bostandard og være i stand til å betale sine boutgifter med lønn eller trygd. Kommunen må leie ut kommunale boliger med god standard. Det må finnes tilstrekkelig antall boliger som ivaretar behovet for universell utforming og boliger til store familier. FO mener at det er viktig med god og rask bosetting fra asylmottak og det bør jobbes aktivt med integrering i lokalsamfunn. FO skal jobbe mot tendensen til at flere med bistandsbehov blir flyttet sammen i store boenheter.

Grunnlagsdokument for arbeidet med mangfold i FO

 • Satsningen på mangfold skal forankres på øverste politisk nivå i FO og spres i hele organisasjonen. Dette vil kreve bedre kommunikasjon mellom nivåene i FO, en tydeligere policyprofil og klarere ansvarsdeling. AU skal opprette en Ad hoc gruppe som skal jobbe med forslag til kongressen om rekruttering av etniske minoriteter til utdanningene og FO som organisasjon. 
 • Det skal jobbes for økt deltakelse fra andre enn majoritetsbefolkningen på alle nivåer i FO, eksempelvis ved å oversette profileringsmateriale, og i større grad tilrettelegges for personer med funksjonshemminger. Det må foregå en bevisst rekruttering av medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Dersom innvandrere skal få plass i FOs sentrale organer, må etniske nordmenn større grad være villige til å tre tilbake.
 • Det skal jobbes for å sikre en bredere representasjon i råd og utvalg. Dette kan innebære kvotering av representanter som ikke er en del av majoritetsbefolkningen.
 • Fokuset på mangfold skal holdes høyt oppe politikkutforming på alle nivåer i FO.
 • Gjennomføring av nødvendige tiltak forutsetter personell med nødvendig kompetanse. FO skal ha administrative ressurser som utvikler og vedlikeholder kompetanse på mangfold på ulike samfunnsarenaer.
 • Det inngås avtale med Norsk Folkehjelp og LO om at FO skal være rasismefri sone.