MDG vil gjennomføre ein tillitsreform i offentlig sektor. Me vil fjerne New Public Management som styringsprinsipp, vidareføre trepartssamarbeidet som grunnlag for utvikling av offentlig sektor, avgrense kommersialisering, konkurranseutsetting og oppsplitting av offentlege tenester og investere i utvikling av eigne tilsette og leiarar framfor innleigde konsulentar. Dei siste åra har regjeringa kvart år foretatt sokalla ABE-kutt (Avbyråkratisering og effektivisering), som i realiten er kutt i tilbodet som verksemdene sjølv må finne ut av korleis dei skal ta. MDG går i mot ABE-kutt. På generell basis vil me utvise større tillit til arbeidstakarar i offentleg sektor gjennom å redusere kontroll- og målekrav som framstår som unødvendige, og gje dei betre tid til å drive med det jobben handlar om - anten det er i skuleverket, på trygdekontoret eller i helsevesenet.