Graden av mål- og resultatstyring er gått for langt. Fagpersoner må få mer rom for å utøve godt skjønn og sikre kvalitet, ut fra lokale forutsetninger. MDG vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor og fjerne New Public Management som styringsprinsipp. Vi vil videreføre trepartssamarbeidet som grunnlag for utvikling av offentlig sektor, begrense kommersialisering, konkurranseutsetting og oppsplitting av offentlige tjenester, redusere unødvendige kontroll- og målekrav og investere i utvikling av egne ansatte og ledere framfor innleide konsulenter. De siste årene har regjeringen hvert år foretatt såkalte ABE-kutt (Avbyråkratisering og effektivisering). Dette er i realiten et kutt i tilbudet som virksomhetene selv må finne ut av hvordan de skal ta. MDG går i mot ABE-kutt.