Senterpartiet mener det trengs en tillitsreform i offentlig sektor. Vi har for eksempel fremmet et eget representantforslag om tillitsreform i skolen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2017-2018/dok8-201718-194s/

Det har i de siste tjue årene har vokst fram en styrings- og ledelseskultur i offentlig sektor som bygger på en altfor snever målstyring, hvor etater styres etter et omfattende apparat av enkle, kvantitative mål, uten en helthetlig tilnærming til hva behovet i tjenesten faktisk er. I praksis har målstyringen like gjerne blitt et hinder for at gode og kvalifiserte avgjørelser blir tatt av dem som kjenner området best og et hinder for at etater kan lære av erfaringer og utvikle bedre tjenester. 

Lokale tillitsreformer må utformes lokalt, gjennom dialog med politikere, administrasjon og ansatte. Senterpartiet mener at nøkkelen til mer tillitsbaserte løsninger i kommunal sektor ligger i erfaringene fra det lokale trepartssamarbeidet. Vi kan ikke vedta tillit. Arbeidet må prioriteres, systematiseres og organiseres slik at samarbeid og tillitsbaserte relasjoner blir en sentral del av kulturen i kommunen.