Senterpartiet mener det trengs en tillitsreform i offentlig sektor. Styrings - og ledelseskulturen i offentlig sektor bygger på en altfor snever målstyring, hvor etater styres etter et omfattende apparat av enkle, kvantitative mål, uten en helhetlig tilnærming til hva behovet i tienesten faktisk er.