Vi har råd til mer velferd og bemanningsløft i velferden. Rødt vil lovfeste bemanningsnorm slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet, og på sikt styrke bemanningen ytterligere slik at barnevernet sikres tverrfaglig og god bemanning. I tillegg må alle penger bevilget til barnevern gå uavkortet til barnas beste og ikke til privat profitt. Rødt mener at barnevernsdrift skal være forbeholdt offentlige og ideelle aktører.