Vi vil blant annet :

  • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten, i samråd med aktuelle fagorganisasjoner, tillitsvalgte og KS
  • Øremerke midler til flere stillinger til bemanningsnormen er nådd i en opptrappingsplan på 4 år
  • Sørge for tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø
  • Stille krav om barnevernsfaglig eller annen relevant utdanning til kommunalt ansatte i barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.
  • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene.