Miljøpartiet De Grønne setter forebygging høyt i all vår politikk, og barneverntjenesten er en av våre viktigste kommunale virksomheter. De ansatte arbeider i en evig spagat mellom ønsket om å hjelpe, og tidspress for å holde frister og lovkrav de er nødt til å forholde seg til. De må håndtere barn og deres familier som står i svært krevende situasjoner, samtidig som kvalitet står høyt. Men vi kan ikke diskutere kvalitet, uten å samtidig se på arbeidsforholdene ved den enkelte virksomhet. Hvor man bor skal ikke ha noe å si når man behøver hjelp eller veiledning.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor:

  • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten, i samråd med aktuelle fagorganisasjoner, tillitsvalgte og KS.
  • Øremerke midler til flere stillinger til bemanningsnormen er nådd i en opptrappingsplan på 4 år.
  • Sørge for tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø.
  • Sørge for at aktuelle hjelpeinstanser og tiltak som NAV, støttekontakt, hjemmehjelp o.l. er raskt tilgjengelig og uten unødig bruk av byråkrati.
  • At veiledning innad i tjenesten, gjennom eksempelvis en mentorordning, skal være en etablert praksis i hele landet.
  • Stille krav om barnevernsfaglig eller annen relevant utdanning til kommunalt ansatte i barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.
  • Lovfeste krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner og institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring i barnevernloven.
  •  Lovfeste krav om at kommunale og statlige barnevernet tilbyr praksisplasser til studenter ved forespørsler fra utdanningsinstitusjoner.
  • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene.

Bemanningsnormen bør inkludere mer enn antallet saker og legge til grunn folkehelsetall og andre data som f.eks annet antall barn/unge, fattigdom og sosioøkonomiske forhold. Bemanningsnormene bør basere seg på helhetlige analyser slik at barneverntjenestene kan jobbe med å håndtere saker, men også preventivt og oppsøkende.