Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av organiseringen av barnevernet for å sikre at tjenesten er hensiktsmessig organisert. Barnevernstjenesten trenger flere ansatte, både kvinner og menn. Det trengs flere karriereløp for barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte og flere stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og barnevernsutdanning. Det må legges bedre til rette for at ansatte som har behov for det, får gjennomført nødvendig kompetanseheving. I dette vil vi også vurdere vi må vurdere en bemanningsnorm i barneverntjenesten og et tak for hvor mange pågående saker en ansatt kan ha ansvar for samtidig.