Rødt mener at minste inngreps prinsipp krever godt barnevernsarbeid, at saksbehandler dermed får tid til å følge opp og tid til å finne ut hva som passer den aktuelle familien spesifikt. Det er vanskelig å gjennomføre når saksbehandler har så mange saker som i dag. Anstendige arbeidsvilkår og lønnsvilkår er avgjørende for å sikre gode tjenester, og at kompetansen forblir i barnevernet. Bemanningen i barnevernet må derfor styrkes, gjennom å lovfeste bemanningsnorm i barnevernet. Vi vil lovfeste bemanningsnorm slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet, og på sikt styrke bemanningen ytterligere slik at barnevernet sikres tverrfaglig og god bemanning.