Dette er en svært viktig sak for meg, og i tråd med MDGs program vil jeg jobbe for å få på plass en rekke forbedringer: Viktigst er å innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten, i samråd med aktuelle fagorganisasjoner, tillitsvalgte og KS. Jeg vil at vi skal øremerke midler til flere stillinger til bemanningsnormen er nådd i en opptrappingsplan på 4 år. Bemanningsnormen bør basere seg på helhetlige analyser slik at barneverntjenestene kan jobbe med å håndtere saker, men også preventivt og oppsøkende.

MDG mener det er viktig å sikre tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø, og at veiledning innad i tjenesten, gjennom eksempelvis en mentorordning, skal være en etablert praksis i hele landet. Vi vil sørge for at aktuelle hjelpeinstanser og tiltak som NAV, støttekontakt, hjemmehjelp o.l. er raskt tilgjengelig og uten unødig bruk av byråkrati. Vi må stille krav om barnevernsfaglig eller annen relevant utdanning til kommunalt ansatte i barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet. MDG vil lovfeste krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner og institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring i barnevernloven. Vi vil også lovfeste krav om at kommunale og statlige barnevernet tilbyr praksisplasser til studenter ved forespørsler fra utdanningsinstitusjoner

Samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene må styrkes.