SV vil ha ein fireårig opptrappingsplan med øyremerka midlar for sikre nok folk på jobb og tid til fagleg handlingsrom og vidareutdanning. I det alternative budsjettet for 2021 vart det sett av 253 mill kroner til 250 nye stillingar. SV vil også ha ein vegledande bemanningsnorm, der sakshandsamarane i det kommunale barnevernet ikkje skal ha ansvar for fleire enn 15 born.