Barnevernet har fått nærare 1400 fleire tilsette i kommunane i åra 2013-2019. Aldersgrensa for ettervern er heva til 25 år. Det er innført lovkrav om årleg rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesta. Dette er viktig, for å ha oversikta og kontroll med kva tenester kommunen faktisk leverer. Her har det vore så tette skott over tid at det har vore umogleg for kommuneleiinga å ha innverknad på tenesteleveransen og økonomistyringa. Venstre ynskjer å tilby ei masterutdanning for dei som vil ta vidareutdanning. Det vert lagt opp til at stat og kommune skal bli kompensert for auka kostnader som følge av auka kompetansekrav i tenestene.