Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Trygghet i arbeidslivet

FOs medlemmer krever trygghet på jobben NÅ!

Fellesorganisasjonen (FO) har medlemmer som arbeider på arbeidsplasser innenfor velferdsstatens tjenester der ansatte er særlig utsatt for vold og trusler om vold.

To ansatte innenfor helse- og sosialtjenesten har de to siste årene blitt drept på jobb. Drap hører til sjeldenhetene i norsk arbeidsliv, men vold og trusler om vold på arbeidsplassen er en del av hverdagen for mange av våre medlemmer. Ifølge Arbeidstilsynet blir 137 000 arbeidstakere utsatt for vold eller trusler om vold minst én gang i måneden. Vi vet at det er høy andel underrapportering og at antallet faktisk er vesentlig høyere. I følge NOA (nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø – og helse) er forekomsten av vold og trusler om vold hos 47 yrkesgrupper, høyest blant yrkesgruppen sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger med 32,9 %. Dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer om vold og trusler om vold. Kvinneperspektivet i disse utfordringene er derfor viktig. Det er stor sammenheng mellom (trusler om) vold og påfølgende langtidssykefravær. Beskyttelse mot vold og trusler om vold må være en viktig del av forebyggende sykefraværsarbeid.

Omfanget av vold og trusler om vold står i sterk kontrast til kravet i arbeidsmiljøloven, som er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsmiljølovens vernebestemmelser er ikke tilstrekkelige. Bestemmelsene er generelle, og gir ikke tydelig nok anvisning om hva som er arbeidsgivers plikter, og hva som i praksis kan gjøres for å øke ansattes sikkerhet.

Kravene må tydeliggjøres gjennom en forskrift som er forpliktende for arbeidet både med å forebygge vold og trusler om vold, og oppfølging etter hendelser. Dette vil være et verktøy for arbeidsgiver og representerer et grunnlag for samarbeid om disse arbeidsmiljøutfordringene med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Bakgrunnen for vold og trusler om vold i helse- og sosiale tjenester er komplekse, så løsningene må derfor søkes bredt. Fysiske sikkerhetstiltak er viktige, men det handler også om organisatoriske forhold som tilstrekkelig bemanning, riktig kompetanse, hensiktsmessig organisering, samarbeid og ledelse. Derfor er det avgjørende med gode systemer for tilsyn og vurdering av sikkerhet, bemanning og kompetanse sett i sammenheng med brukernes utfordringer. Det er også et spørsmål om ansvar og oppgavedeling mellom aktuell tjeneste og andre tjenester.

Kompetanse er en nøkkelfaktor. Å møte mennesker i krise er krevende. Det stiller krav til faglig innsikt, kommunikasjonsferdigheter, empati samt faglig og etisk refleksjon.

FO krever trygghet nå:

  • Det lovmessige vernet mot vold og trusler om vold må presiseres gjennom en egen forskrift til Arbeidsmiljøloven.
  • Forbudet mot alenearbeid der risikoen er stor, må tydeliggjøres.
  • Arbeidstilsynets tilsynsfunksjon må styrkes.
  • Arbeidstilsynet må sikres tilstrekkelig kompetanse på vold og trusler om vold.
  • Det må gjennomføres landsomfattende tilsyn med HMS-internkontroll knyttet til vold og trusler om vold.
  • Forskning og dokumentasjon på vold og trusler om vold i arbeidslivet må økes.
  • Det må stilles strengere krav til opplæring, støtte og veiledning, herunder også opplæring og trening i håndtering av vold og trusler om vold.
  • Det må sikres debriefing og god oppfølging etter hendelser.
  • Hver enkelt arbeidsplass må ha internkontrollsystemer for tilsyn og vurdering av sikkerhet, bemanning og kompetanse i forhold til brukernes utfordringer.

FOs medlemmer kan ikke vente lenger. Vi krever trygghet på jobben NÅ!