FNs bærekraftsmål er avgjørende for å utvikle og styrke inkluderende og bærekraftige samfunn. Arbeid er den sikreste veien ut av fattigdom, men fremdeles står altfor mange i verden uten arbeid. Spesielt rammer arbeidsledighet ungdom i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og de arabiske landene. Unge kvinner har fremdeles den laveste sysselsettingsraten i verden. FNs bærekraftsmål må følges opp for å sikre likestilling, arbeid og like muligheter for alle. Jobbkvalitet, trygdeordninger og velferdstjenester er under press i mange land.

Det er viktig for FO å støtte sosialarbeider- og fagforeningskolleger slik at de får mulighet til å organisere seg, drive politisk påvirkning og faglig kamp. Et viktig prinsipp for vårt internasjonale solidaritetsarbeid er at det skal være basert på gjensidig fagutvikling og fagutveksling.

Som fagforening og profesjonsforbund kan vi støtte opp om organisasjonsprosesser i andre land, og bidra til demokratisering. Som profesjonsforbund skaper FO mulighet for kontakt på likeverdig grunnlag mellom våre medlemmer og samarbeidspartnere ute. Profesjonsfellesskap åpner muligheter for kontakt fra sosialarbeider til sosialarbeider, for solidaritet og samarbeid fremfor veldedighet.

Humanitære kriser krever handling 

Millioner av mennesker sulter og lider av alvorlig underernæring og hungersnød. Situasjonen er særlig prekær i land som i tillegg til pågående krig, vold og terror, rammes av sultkatastrofe på grunn av lang tids tørke.

Tyrkia, Pakistan, Uganda og Libanon er blant de landene som tar imot flest flyktninger. Libanon, et land på størrelse med Rogaland, har tatt imot over 2 millioner flyktninger. Til sammenlikning har Norge tatt imot ca. 233 000. Av disse har 63.000 kommet gjennom familiegjenforening og familieetablering, og 38.000 som kvoteflyktninger. Første halvår 2019 tok vi imot 982 flyktninger. Det er det laveste antallet siden 1997.

Ulikhet og marginalisering sammen med manglene politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen, er vesentlige faktorer som bidrar til forverring og utløser konflikter. Vi kan ikke være passive vitner til denne menneskeskapte nøden som rammer uskyldige mennesker. Spesielt ille er det at så mange barn lider som følge av de voksne menneskers gjerninger, og manglende vilje til å gjøre noe med situasjonen.

Manglende politisk vilje til å løse flyktningkrisen har vært med på å skape grobunn for økt fremmedfrykt. En like viktig forklaring er de økende økonomiske forskjeller og sosial usikkerhet grunnet manglende omfordeling av økonomisk vekst. En situasjon høyreekstreme og populistiske krefter kynisk utnytter for økt oppslutning. Politiske partier som fremmer intoleranse og hat har fått økt oppslutning i mange land. FO ser med bekymring på utviklingen, og minner om hvilke konsekvenser slike politiske krefter har medført tidligere. Norge og det internasjonale samfunnet må bidra med humanitær hjelp og finne politiske løsninger på konflikten.

Asyl og flyktningpolitikk

Vedvarende konflikt i Midtøsten og Afrika har ført til en flyktningkrise som har satt solidaritet i Europa på prøve. Vi har ikke klart å samarbeide for å få til gode løsninger for alle parter. I stedet krangles det om hvem som skal ta ansvar. Manglende samarbeid og ansvarsfraskrivelse bidrar til at problemene får vokse og utvikle seg. Politikken og retorikken regjeringen fører gir et feilaktig inntrykk av at Norge nærmest oversvømmes av flyktninger og det sås tvil om beskyttelses behov. Nå må Norge og det internasjonale samfunnet ta affære og samarbeide om å finne politiske løsninger på flyktningsituasjonen og de pågående humanitære krisene.

Å ta imot flyktninger og asylsøkere handler om rettigheter og plikter, ikke frivillighet og veldedighet. Noen politikere i Norge bidrar til å mistenkeliggjøre asylsøkere ved blant annet å bruke begrepet ”lykkejegere”. Å beskrive flyktninger på denne måten undergraver respekt for den enkelte asylsøker og FNs flyktningkonvensjon. FO tar sterk avstand fra den slags villedende asylpolitisk retorikk. Norge som velferdsstat har råd til å ha en mer human flyktninge- og innvandringsvennlig politikk enn det som føres i dag. Arbeid med integrering må starte med en gang etter ankomst.

FO vil arbeide for en human flyktning- og asylpolitikk bygd på faktisk kunnskap og aktiv integreringspolitikk, hvor alle flyktninger og asylsøkere i Norge får rett til god omsorg, individuell oppfølging og behandling.