FO er et feministisk forbund. Kampen for en trygg og rettferdig lønnet heltidsjobb er for oss som fagforening kvinnepolitikk i praksis. Dette er FOs viktigste kvinnepolitiske satsningsområdet. Som fagforening bruker vi vår makt til å bedre kvinners situasjon i arbeidslivet, som igjen bringer oss nærmere et likestilt samfunn.

Likelønnskampen er kvinnekamp
Kampen for likelønn er viktig kvinnepolitikk og avgjørende for kvinners økonomiske selvstendighet. Kvinner tjener systematisk mindre enn menn. Det er det største hinderet for reell likestilling i Norge. Vi har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Det skaper ulikhet i lønn og status, samtidig begrenser det kvinners utviklingsmuligheter i arbeidsmarkedet. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vedlikeholder forestillinger om hva som er «kvinnelig» og «mannlig», og bidrar til kjønnsskjeve utdanningsvalg som igjen gir skjeve yrkesvalg.

Arbeid i kvinnedominerte yrker verdsettes systematisk lavere enn arbeid i mannsdominerte yrker, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Kvinner med høyere utdanning lønnes systematisk 20% lavere enn menn med tilsvarende utdanningslengde. Dette er verdsettingsdiskriminering og fører til store forskjeller i lønnsnivå mellom kvinner og menn. En likelønnspott for offentlig sektor vil være et viktig tiltak for å få slutt på denne diskrimineringen.

Økonomisk selvstendighet for kvinner er en forutsetning for likestilling. Sekstimersdag/30 timers uke med full lønnskompensasjon er et viktig tiltak for at flere kvinner får en lønn å leve av og klarer å stå i arbeid til pensjonsalder. Inntekt er avgjørende for levekår og livet her og nå. Lønn har også betydning for opptjening av pensjon og er derfor viktig i et livsløpsperspektiv. Kampen for likelønn er derfor både kvinnepolitikk og tariffpolitikk. Den har vært, og skal fortsatt være, en av våre aller viktigste satsningsområder.

Kampen mot vold, trusler og netthets er kvinnekamp
Over 40 prosent av våre medlemmer er utsatt for vold og trusler i forbindelse med arbeidet sitt. Til sammenligning er gjennomsnittet blant Norges befolkning 6,6 prosent. Dette er et enormt stort arbeidsmiljøproblem for velferdsstatens ansatte, men det er også en stor kvinnepolitisk utfordring, fordi yrkene som er mest utsatte for vold og trusler er kvinnedominerte.

FO har jobbet mye og lenge med å sette vold, trusler og netthets mot ansatte på den politiske agendaen. Og vi har lykkes. 1. januar 2017 ble endringer i arbeidsmiljøforskriften som vi har kjempet for iverksatt. De endringene gjør at ansatte er bedre beskyttet mot vold og trusler på arbeidsplassen. Men vi er ikke i mål. Like mange ansatte utsettes for vold og trusler i dag som for 10 år siden. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må vi fortsette å sette dette på den politiske agendaen. Det er god kvinnepolitikk i praksis.

Hindre seksuell trakassering er kvinnekamp
Kampanjene #Metoo og #Ikketilforhandling understreket de alvorlige konsekvensene av å bli utsatt for seksuell trakassering. Kvinner er særlig utsatt. Seksuell trakassering og seksuelle overgrep er knyttet til maktubalanse og skal aldri forekomme i arbeids- og organisasjonslivet. Forebygging, hjelpetiltak, rettssikkerhet og vern av varslere må styrkes. FO skal være en pådriver for dette arbeidet.

FOs medlemmer og tillitsvalgte skal være trygge i arbeidslivet, i egen organisasjon og i LO. De siste årene har vi likevel sett at seksuell trakassering skjer på jobb, møter og arrangementer. Derfor har vi vedtatt egne retningslinjer og vært aktiv pådriver for at LO skal styrke arbeidet sitt på området. Arbeidet for å sikre trygge arenaer fri for seksuell trakassering er god kvinnepolitikk.

Synliggjøring av maktstrukturer er kvinnekamp
Marginaliserte grupper er særlig utsatt for undertrykkende prosesser, og kvinner rammes hardest. FO og FOs yrkesgrupper har et viktig samfunnsmandat i å synliggjøre og motvirke strukturer som fører til systematisk diskriminering av kvinner.