FO krever at Stortinget tar ansvar for trygdeskandalen. Ansvarlige myndigheter må gå foran og sikre trygge velferdstjenester og arbeidsplasser i velferdsstatens frontlinje. Stortinget må anerkjenne den uretten som er begått mot enkeltmennesker og påse at disse gis oppreisning.

Hvis du kommer i en situasjon der du må ha hjelp fra NAV, skal du være trygg på at rettighetene dine blir ivaretatt etter lov og forskrift. NAV-kontorene skal ikke være arena for klassejuss, og de ansatte må ha rom og tid til å gjøre en god faglig jobb slik at alle brukere opplever å bli møtt med respekt og forståelse for sin situasjon.

FO aksepterer ikke at myndighetene skyver den enkelte NAV-ansatte foran seg, og gjør dem personlig ansvarlig for negative effekter av lover og retningslinjer de er pålagt å følge. FO tar som en selvfølge at det skal være trygt å være bruker av NAV, og det skal være trygt å jobbe i NAV. Ansatte som forvalter lovverket i NAV møter nå frustrasjon og kritikk som egentlig er rettet mot systemet. FO sine medlemmer i NAV utgjør velferdsstatens frontlinje. Dette plasserer dem i en særlig utsatt posisjon. Mange ansatte opplever netthets, trusler og i verste fall vold fra dem de er satt til å hjelpe. Dette er en uakseptabel situasjon – både for ansatte og brukere av NAV. Begge parter er avhengige av tillit til hverandre, og tillit fra politikere og samfunnet for øvrig.

FO mener trygdeskandalen gir grunnlag for å kreve at Stortinget umiddelbart ser nærmere på NAVs organisering og arbeidsformer. Organiseringen har blitt for stor, komplisert og byråkratisk, og NAV står i fare for å miste legitimitet blant de som trenger velferdstjenestene mest. Nå er det viktig å erkjenne at NAV trenger en annen retning og styringsform. NAV er moden for en tillitsreform som gir ansatte større tillit og faglig handlingsrom i møte med den enkelte bruker i NAVs førstelinje. Dette krever politikere som ikke bruker sanksjoner og sosial kontroll som har til formål å disiplinere folk i arbeid. NAV må anerkjenne og rekruttere ansatte med sosialfaglig kompetanse for å forvalte NAVs oppfølgingsansvar i møte med mennesker som grunnet sosiale eller helsemessige problemer har falt ut av arbeidslivet.