Uttalelse fra FOs landsstyre 3. desember 2015

Å bekjempe fattigdom krever politisk vilje

Regjering etter regjering lover å bekjempe fattigdom. Tross all oppmerksomhet fortsetter antall fattige i Norge å øke. Spesielt trekkes det fram en stor bekymring for den store andelen fattige barn. 

Julen nærmer seg, og for mange betyr det gaver, god mat og felleskap. Men slik er det ikke for alle. For familier med stram økonomi kan julen være en ekstra vanskelig tid. Folk som er fattige i Norge er fattige hele året, men fattigdommen blir mer synlig og oppleves sterkere i julen. Dette rammer i særlig grad barn.

Fattigdom i Norge handler ikke så mye om sosial nød eller mangel på nødvendige forbruksvarer, snarere om utenforskap og eksklusjon. Forskning viser at barn og unge som lever i fattigdom opplever å stå utenfor fellesskapet og har dårligere livsmuligheter enn andre barn. Å bekjempe fattigdom er derfor svært viktig for å sikre barn gode oppvekstsvilkår.

I 2014 la Riksrevisjonen fram en rapport med oppdaterte data om barn som lever i fattigdom i Norge. Den viste at barn i lavinntektsfamilier i Norge øker, og at halvparten av disse barna har innvandrerbakgrunn. Høstens flyktningekatastrofe har ført til at gruppa fattige med innvandrerbakgrunn har økt betraktelig.

FO mener at å bekjempe fattigdom handler om riktige politiske valg. Fattigdom er et strukturelt problem, og kan ikke avskaffes ved å sette inn tiltak på individnivå. Det finnes ikke fattige barn uten fattige foreldre. Å bekjempe fattigdom forutsetter derfor en aktiv omfordelingspolitikk, og en nasjonal innsats med ulike kort- og langsiktige tiltak.

FO vil at politikere og myndighetspersoner lytter til de som lever i fattigdom, sentrale forskere og fagmiljø, og tar innover seg de alvorlige konsekvensene økt fattigdom fører med seg. Både for Norge som samfunn og ikke minst for det enkeltes barns framtid. Arbeid med å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge, tiltak for å motvirke frafall fra skole og en inkluderende arbeidsmarkedspolitikk er viktige forebyggende tiltak. Men det tar tid og barnas oppvekst kan ikke settes på vent.

FO anbefaler derfor tiltak på både kort og lang sikt:

På kort sikt er det nødvendig at sosialhjelpsmottakere og beboere på asylmottak får et ekstra julebidrag slik at foreldre og foresatte får mulighet til å gi barna en best mulig jul.

På lengre sikt er det nødvendig å få på plass en mer rettferdig fordelingspolitikk, et forsvarlig stønadsnivå og økt satsing på tiltak som bidrar til å styrke familiens mulighet til å gi barn en god oppvekst. FO mener også det er nødvendig å sikre gode universelle ordninger som retter seg mot barn.