Uttalelse fra FOs landsstyre 16. juni 2015

Åpenhet og innsyn om TISA-forhandlingene!

Fellesorganisasjonen (FO) er bekymret for de pågående forhandlingene om internasjonal handel med tjenster (TISA) som Norge deltar i. Målet for forhandlingene synes å være liberalisering for å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til tjenester i hele frihandelsområdet.  FO frykter at de tjenestene som betyr mest for vanlige folk; de offentlige velferdstjenestene, inkludert helse- og sosialtjenester, står i fare for å bli ytterligere åpnet for kommersielle selskaper.

Forhandlingene har foregått i hemmelighet, vi kjenner kun Norges åpningstilbud og ikke noe om videre utvikling.  Vi kjenner ikke til forhandlernes mandat, og vi frykter, til tross for hva som er sagt i åpningstilbudet, at offentlige tjenester kan bli omfattet av avtalen.

Den nåværende regjeringens holdning er at «helse- og sosialtjenester i utgangspunktet skiller seg lite fra andre tjenester». Denne holdningen preger både den ønskede revideringen av de særnorske reglene for offentlige anbud og den pågående tilpassingen av EUs nye anbudsdirektiv til norsk rett. FO frykter at dette også vil være tilfelle for de føringer som gis i TISA-forhandlingene.

På grunn av de mekanismene som TISA-avtalen sies å bygge på; negative lister (alt som det ikke er tatt uttrykkelig unntak for skal liberaliseres) og skralle- og frysklausulene (at et område som er liberalisert skal forbi liberalisert), er FO redd for at regelverket ikke skal kunne reverseres om en annen politikk får flertall i seinere valg.

Det er et demokratisk problem at vi ikke kjenner det norske forhandlingsmandatet og at forhandlingene synes å være drevet uten politiske instrukser.

FO krever:

  • En analyse av mulige konsekvenser av TISA-avtalen på alle sektorer.
  • Åpenhet omkring forhandlingene og regelverket som skal benyttes i TISA.
  • TISA må ikke omfatte velferdstjenester innen helse, sosial og utdanning eller infrastruktur som vann og transport.
  • TISA skal ikke pålegge eller påskynde privatisering, konkurranseutsetting eller deregulering av offentlige tjenester.
  • TISA må ikke hindre muligheten for at det offentlige overtar eierskap og drift av tjenester som i dag er konkurranseutsatt.
  • TISA må heller ikke definere forbrukerrettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsmiljø eller internasjonal solidaritet med utvalgte land som handelshindringer.