Uttalelse vedtatt på FOs landsstyre 14. og 15. juni 2022.

FO har arbeidet for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer i en årrekke. Det har vært viktig for å øke annerkjennelsen til medlemmene våre, men viktigst for å sikre at de menneskene som barnevernspedagoger og sosionomer jobber med møter kvalifisert personell som er vurdert som skikket til sin profesjonsutøvelse. 

Hvorfor skal ikke brukerne av barnevernspedagogers og sosionomers tjenester ivaretas på samme måte som brukerne av tjenestene til en fotterapeut, en psykolog eller en fysioterapeut? En sykepleier som blir fratatt autorisasjonen sin på grunn av grove overtramp og uforsvarlig arbeid kan ikke begynne som sykepleier et annet sted. En lege som ruser seg på jobben kan ikke starte en ny praksis i en ny kommune. Det samme gjelder ikke for en barnevernspedagog eller sosionom som utfører arbeid som er faglig eller etisk uforsvarlig. Hen kan miste jobben sin, men kan få liknende jobb i en annen kommune – uten at noen kjenner til tidligere anmerkninger.

Til tross for stor faglig og politisk enighet så har ikke autorisasjon for sosialfaglig personell blitt innført. Det har stoppet fordi embetsverket ikke har klart å se hvordan dette skal lovhjemles. FO har nå et helt konkret og gjennomarbeidet forslag som vil løse de juridiske betenkningene som har hindret innføring. FO foreslår at helsepersonelloven endrer navn til helse- og sosialpersonelloven, og at det innføres en egen bestemmelse som sørger for at sosialpersonell også kan gis autorisasjon. Målet er at disse skal kunne søke om autorisasjon etter endt bachelorutdanning, og vil ha virkeområde alle steder der barnevernspedagoger og sosionomer arbeider. Dette sikrer skikkethet og sikkerhet for brukerne og pasientene som kommer i kontakt med barnevernspedagoger og sosionomer.

De personene en barnevernspedagog eller sosionom arbeider med er ofte i sårbare situasjoner og posisjoner, og er avhengige av å få riktig og trygg hjelp. Vi vil ha trygge og sikre tjenester, vi vil at du skal kunne ha tillit til dem du møter når du trenger hjelp fra en barnevernspedagog eller sosionom. Vi mener derfor det er på høy tid å innføre autorisasjon for disse profesjonsgruppene. Det vil sikre skikkethet og sikkerhet, og vil gi økt tillit til helse-, sosial- og velferdstjenestene. Derfor sier vi til myndighetene: Innfør autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer nå!

Les den juridiske utredningen Autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer her.