Regjeringens hovedgrep for å styrke barnevernet er å overføre flere oppgaver til det kommunale barnevernet. Dette er FO enig i fordi det sikrer høy kompetanse nærmest mulig de det gjelder. FO er bekymret for at manglende finansiering og uklar ansvarsfordeling får konsekvenser for oppfølging av barn og familier. Derfor krever FO øremerkede midler for gjennomføring. Det er viktig at det satses på en helhetlig implementeringsstrategi for eventuelle endringer i strukturen i barnevernet.

For å få til dette på en faglig forsvarlig måte mener FO det må tas viktige grep for at kommunene skal kunne overta oppgavene på:

 • Barneverntjenestene må sikres likeverdige rammevilkår gjennom øremerking av midler
 • Forebyggende kommunalt arbeid må prioriteres
 • En ansatt i kommunalt barnevern skal ikke ha ansvar for mer enn 15 barn
 • Kommunepolitikere må ha kunnskap og eierskap til barneverntjenesten i sin kommune
 • En betydelig andel av institusjonene må beholdes som statlige, og de ideelle aktørene må sikres
 • Konkurranseutsettingen av barnevernet må opphøre
 • Kompetanseoverføring fra statlig til kommunalt barnevern må skje forsvarlig for å sikre overføring av kunnskap og ansattes videre arbeid
 • Lokalt forankret barnevernfaglig akuttilbud må lovfestes
 • Det må innføres krav om differensierte stillinger i barneverntjenesten med krav til videreutdanning og/eller master
 • Innføre autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer
 • Tidsrammen for oppgaveoverføring i 2020 er ikke realistisk i lys av de store endringene som kreves for en vellykket reform

Uttalelsen ble vedtatt på FOs landsstyremøte 14. og 15. juni 2016.