Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 18. - 19. oktober 2016

FO roser forslag til ny barnevernslov

FO har i mange år anbefalt å gjøre barnevernsloven om til en rettighetslov for barn. Vi er svært fornøyd med at utvalget nå foreslår en slik rettighetsfesting.

Barnevernslovutvalget har levert sitt forslag til ny barnevernslov. NOU 2016:16 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse foreslår forenklinger og forbedringer i barnevernsloven. FO er svært positiv til at utvalget bruker FNs barnekonvensjon aktivt til å styrke barns rettigheter på alle områder i barnevernsloven. Å sette barnets beste i sentrum på denne måten gir et godt lovforslag.

Barnevernsloven som en rettighetslov for barn

FO støtter barnevernslovutvalget i at en rettighetsbasert barnevernslov er den mest effektive måten å realisere barns rett til omsorg og beskyttelse. Vi har i mange år anbefalt dette. Derfor er FO svært fornøyd med forslaget om å lovfeste en ny overordnet bestemmelse i § 2. Bestemmelsen tydeliggjør barns rett på omsorg og beskyttelse uansett hvem som har omsorg og foreldreansvar. Den presiserer at barn «bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie». Samtidig er det tatt inn et uttrykkelig forbud om vold mot barn.

Barnets beste er avgjørende

FO er enig med utvalgets forslag om at barnets beste skal være avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Lovforslaget fremhever barns rett til medvirkning som grunnleggende rettighet. Barnets beste er helt avgjørende for et godt barnevern. Flere endringsforslag i loven styrker denne retten. FO mener viktige forslag for å sikre barn og unge bedre rettsvern er; reduksjon i aldersgrense for partsrettigheter, direkte uttalerett for barnevernstjenesten og fylkesnemnda, krav til dokumentasjon av barnets medvirkning, og begrunnelse for hvilken betydning barnets mening har hatt i vurderingen av barnets beste. 2

Savner styrking av retten til ettervern

FO mener utvalget har lagt frem et godt lovforslag, men vi savner styrking av ungdoms rett til ettervern. Det er paradoksalt at de mest sårbare ungdommene i mye større grad overlates til seg selv når de fyller 18 år, enn andre ungdommer. God oppfølging og ettervern er svært positivt for den enkelte og økonomisk lønnsomt for samfunnet.

Ønsker lovfesting av kompetansekrav

FO mener lovfesting av kompetansekrav til ansatte i barnevernet må med i lovforslaget. FO skal fortsette arbeidet for at kompetansekrav blir lovfestet.

Nødvendig med flere øremerkede stillinger

FO forventer at statsråd Horne følger opp de gode forslagene fra barnevernslovutvalget. Barnevernet må få tilført økte midler til å innfri ambisjonene i forslagene til ny barnevernslov. FO er skuffet over at en opptrapping i form av flere øremerkede stillinger til kommunalt barnevern ikke er påbegynt i statsbudsjettet for 2017.