Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 19. og 20. oktober 2022.

Vi vet at velferdsstaten kan forebygge, redusere og løse sosiale kriser, men vi vet også at det krever nok ansatte med rett kompetanse. Bemannings- og kompetansesituasjonen er særlig utsatt i tjenester som Nav, barnevernet og tjenester til personer med utviklingshemming.

1. Kompetanse og tilgjengelighet i Nav 
Tillitsreformen i Nav handler om tillit mellom politikere, ledere og ansatte, men også til og fra innbyggerne og brukerne av tjenesten. De som får hjelp av Nav skal vite at de ansatte er tilgjengelig, har rett kompetanse og mulighet til å hjelpe dem. Kommunene skal sørge for tilgjengelige tjenester for innbyggerne. Likevel konstaterer Helsetilsynet at de sosiale tjenestene, de som jobber med mennesker i prekære livssituasjoner, er utilgjengelige. 

Mange forteller også om at de ikke får nødvendig hjelp. For å yte godt sosialt arbeid, trenger man relevant sosialfaglig utdanning, mener FO. Dagens Nav stiller ingen kompetansekrav og er blitt rutinepreget og kontrollstyrt. Skal tillitsreformen fungere, må kompetansen på plass. For å få en helhetlig gjennomgang av Nav, ber FO om en kompetansekartlegging av dagens Nav-kontor som en del av gjennomgangen. 

2. Fullfinansiering av oppvekstreformen i barnevernet
Barnevernloven stiller strengere krav til kompetanse i barnevernet og oppvekstreformen gir kommunene mer faglig og økonomisk ansvar for egen tjeneste. Reformen krever også mer forebyggende innsats for å hjelpe barn tidlig. Dessverre ser vi at dårlig kommuneøkonomi 

gjør at flere må velge mellom tidlig innsats og styrking av barnevernet. Samfunnet må ikke hente ut effektene av forebygging for tidlig. Oppvekstreformen må fullfinansieres.

3.110 nye plasser på vernepleierstudiet
Vernepleiere er den eneste yrkesgruppen som er spesielt utdannet for å bistå personer med utviklingshemming. Under pandemien ble 2 500 utviklingshemmede ilagt ulovlig besøksforbud, fordi flere kommuner mangler kunnskap om deres rettigheter. Både Helsetilsynet, LDO og NAKU har pekt på hvordan kompetansemangel får alvorlige konsekvenser, svekker rettssikkerheten og bidrar til brudd på FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi må utdanne flere vernepleiere. FO vil øke studiekapasiteten med 10 prosent. For 2023 betyr det øremerkede midler til 110 nye studieplasser.