FO vil jobbe videre for at det snarest mulig kommer på plass et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.  
LAVTERSKEL: FO vil jobbe videre for at det snarest mulig kommer på plass et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.  

Det jobbes nå med å få på plass en ny ILO konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet. Seksuell trakassering ble synliggjort som et stort samfunnsproblem gjennom #metoobevegelsen. FO tar kvinners historier på alvor og mener #metoo må følges opp med politiske tiltak. Til tross for at det er like mange som blir utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet som i utelivet, har det ikke vært tilstrekkelig politisk handling fra regjeringen mot seksuell trakassering på jobb.

 
Fafo-rapport 2017:09: «Seksuell trakassering i arbeidslivet» viser at én av fem ansatte i hotell- og restaurantbransjen og helse- og omsorgssektoren blir seksuelt trakassert på jobb. Flere av dem som har blitt utsatt oppgir at de har fått psykiske plager eller at ført til et ønske om å slutte i jobben. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 123 000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på jobb én eller flere ganger i måneden.  


For å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen har arbeidsgiver en avgjørende rolle. Det kan argumenteres for at dette allerede inngår i arbeidsgivers ansvarsoppgaver, men det kommer ikke tydelig nok fram i arbeidsmiljøloven. Å presisere i lovteksten at arbeidet mot seksuell trakassering inngår i ansvaret arbeidsgiver har for et godt psykososialt arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven § 4-3) vil tydeliggjøre arbeidsgivers plikt på dette området. Dette vil trolig ha positiv effekt for det forebyggende arbeidet.

 

LO er enige med FO i at det er viktig å: 
• Sørge for at kunnskap om seksuell trakassering inngår i opplæringen av verneombud, og i opplæring av alle med personalansvar i offentlig sektor.  
• Undersøke om usikre tilknytningsformer til arbeidslivet som midlertidige ansettelser og innleie øker faren for å bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep 
• Endringer i arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgivers ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen fremgår tydeligere av arbeidsmiljøloven § 4-3.  
• Utrede lovfesting av erstatningsansvar for arbeidsgivere ved brudd på vernebestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd.  


Det er også et krav flere organisasjoner, blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, LO og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. FO vil jobbe videre for at det snarest mulig kommer på plass et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.  


FO vil styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), som blant annet sammen med Arbeidstilsynet, gjør en stor og viktig jobb i det overordnede forebyggende arbeidet.