Uttalelse fra FOs landsstyre 18. juni 2015

Mer enn et kommunevalg

Rundt halvparten av medlemmene i Fellesorganisasjonen (FO) har en kommune som arbeidsgiver. I år blir kommunevalget viktigere enn på lenge. Hvem som får flertall i kommunestyret vil avgjøre hvem som blir FO-medlemmenes arbeidsgivere og hvem som skal stå for tjenestene til innbyggerne – offentlige eller kommersielle tjenesteytere? I stort handler dette valget om hvilket samfunn vi vil ha – basert på individualitet eller fellesskap? Derfor handler denne valgkampen om mer enn et kommunevalg.

Hva skal være kommunens arbeidslivspolitikk de neste fire årene? Skal kommunen følge bestemmelsene i gammel arbeidsmiljølov? Bestemmelser som i større grad enn den nye arbeidsmiljøloven skjermer ansatte mot utstrakt bruk av overtid, søndagsarbeid, ivaretar forsvarlige turnusordninger og sikrer ansattes medinnflytelse over vaktordninger? Eller skal kommunen slippe opp og følge de nye arbeidstidsbestemmelsene i ny lov? Åpne for frislipp på viktige områder som inntil i dag har sikret ansatte forsvarlige arbeidsforhold? Her handler det om mer enn et kommunevalg.

Årets kommunevalg vil, dessuten, i stor grad avgjøre hvordan kommunene velger å forholde seg til kommunereformen. Også derfor er dette mer enn et kommunevalg. Kommunereformen er en svært viktig reform for FOs medlemmer som tjenesteytere, og for innbyggerne som mottakere av tjenestene. Overordnet handler dette om hvilke prinsipper lokalsamfunnet skal bygges på. FO-medlemmene må være trygge på at politikerne som får deres stemmer sikrer eventuelle kommunesammenslåinger på en god måte, at tillitsvalgte og ansatte blir trukket inn, spurt til råds og får være med å drøfte endringene som kommer. Gode kommuner blir gode gjennom gode ansatte.

FO frykter at etablering av svært store kommuner vil gjøre det lettere å privatisere kommunale velferdstjenester. Det ligger en stor egenverdi at kommunene selv styrer og driver velferdsoppgaver, som tjenester for barn og unge, sårbare grupper i samfunnet, rusavhengige, psykisk syke og tjenestene til utviklingshemmede. Tjenester i egenregi sikrer demokratisk styring og kontroll. Kommunal egenregi sikrer også stadig tilførsel av kompetanse til kommunene gjennom at kvalitetsutviklingsarbeidet ligger hos kommunene selv. Konkurranseutsetting derimot, utfordrer brukermedvirkningsprinsippet. Muligheten for medvirkning reduseres gjennom anbudsregimer. Det er ikke menneskene som trenger tjenestene tjent med. Det er heller ikke FO-medlemmene som arbeider i tjenestene tjent med. Derfor handler dette om mer enn et kommunevalg.

God finansiering er en forutsetning for gode velferdstjenester og, såkalte «robuste» kommuner. Reformer og omorganiseringer skaper slett ikke alltid den gode, tjenesteytende kommunen med tilbud til hele befolkningen.

Årets kommunevalg dreier seg om medlemmenes arbeidsplasser, arbeidstid og overtidsreguleringer. Men, først og fremst dreier det seg om hvilke lokalsamfunn vi skal ha, hvilke tjenester kommunene skal yte, hvem som skal yte dem og hvem som skal nyte godt av dem. Dette kommunevalget dreier seg om kvaliteten og helheten i tjenestene, eller mangelen på helhet. Derfor handler det om mer enn et kommunevalg.

Kommunevalget 2015 handler om å stå opp for trygghet for lokalsamfunnet, dets innbyggere og alle som arbeider med tjenesteyting i kommunen. Det handler også om å stå opp for trygghet for alle som er avhengige av kommunens velferdstjenester i hverdagen sin. FO oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å bruke stemmeretten 14. september. Denne gangen handler det om mer enn et kommunevalg.