Unsplash.
Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Initiativtakerne var Facebook-gruppa «Aksjon for AAP-endringer», Foreningen for økt levestandard (FØL) og Organisasjonen for uføres rettigheter. Innstramninger i AAP-ordningen som demonstrantene protesterte mot, påvirker enkeltmennesker og deres familier. 

Vi ser allerede konsekvensene av regjeringens endringer i AAP, som trådte i kraft januar 2018. Endringene rammer skjevt og hardt overfor tusenvis av enkeltmennesker. Hele familier rammes. Særlig går det utover barna til de som ikke får forlenget AAP.

 

Lytt til de som rammes

FO mener regjeringen må lytte til historiene som kommer gjennom dagspresse, radio, TV og sosiale medier, og historier som formidles gjennom Facebook-gruppen «Aksjon for AAP-endringer». Vi får tallrike beskrivelser av hvordan endringene slår ut, og hvordan sikkerhetsnettet i velferdsstaten får stadig større hull. Vi får høre om syke med uavklart helsesituasjon som tvinges over til sosialtjenesten, og/eller til å søke uføretrygd. 

Vi hører om kreftpasienten som er ferdig behandlet, men som sliter med ettervirkninger som gjør at full jobb ikke er mulig. Det er unge voksne som dropper ut av videregående skole på grunn av psykisk sykdom og rusavhengighet. Det er også de som trenger lengre tid og støtte underveis for å klare å gjennomføre yrkesrettet opplæring. Så har vi de som ikke er ferdig utredet, og de med uklare helsetilstander som krever lengre tid for avklaring. Historiene er mange og unike. De passer ikke inn i standardiserte skjemaer og korte løp.

 

Ansatte fortviler

FO organiserer mange som jobber i NAV. Medlemmene våre rapporterer om for liten tid til god sosialfaglig oppfølging. For eksempel hadde bare 25 prosent av dem som ble ansatt mellom 2016 og 2018 sosionomutdanning. I tilsvarende periode før 2015 var andelen på 40 prosent. Å ha god kompetanse om levekår, samfunnsforhold og evne til å møte den enkelte på en trygg og anerkjennende måte er helt nødvendig.  

 

Ulogisk og urettferdig

Vi kan ikke sitte stille og se på at rettigheter i velferdsordningene - vårt sikkerhetsnett - raseres. Demonstrasjonen foran Stortinget viste at vi trenger sterke stemmer.

Hensikten med AAP var å slå sammen flere tidligere ordninger, for mer fleksibilitet og forenkling, både for den som trenger den og de som forvalter ordningen. Nå sitter vi igjen med en ordning som kun er arbeidsrettet. Alle som ikke passer inn, eller blir friske nok, kastes ut. Det er ulogisk og urettferdig.  

Nå er det grunn til å skrive om fjellvettreglene: Lytt til de tydelige brukerstemmene, hør på erfarne fagfolk og snu i tide. Styrk NAV. Sørg for en AAP-ordning folk kan leve med.