Uttalelse fra FOs landstyre 29. og 30. september 2021.

Derfor trenger vi en sosialminister med ansvar for en helhetlig sosialpolitikk som går på tvers av sektorer og departementer.   
 
FOs hovedbudskap i valgkampen har vært at sosialpolitikken må høyere opp på dagsorden. I lang tid har sosialpolitikken blitt bygd ned, splittet opp og tilsidesatt av andre politikkområder. Tjenester og politikkområder som tidligere var sammenhengende styres i dag av ulike ministre og forvaltningsnivå. Nå trenger vi en helhetlig sosialpolitikk som investerer i helhetlige, langsiktige og kollektive løsninger. Den må være integrert i alle politikkområder og være langsiktig. For å få til det må sosialpolitikken løftes som eget politikkområde.  
 
Sosialpolitikk handler om trygge oppvekstvilkår, nødvendig hjelp til arbeid, aktivitet og bolig, gode og tilgjengelige helse- og velferdstjenester, og nødvendig og tilpasset hjelp til de som har behov for det. Helhetlig sosialpolitikk får vi når alle politikkområder og velferdstjenester vurderes i sammenheng og koordineres. Sammensatte utfordringer løses ikke av en tjeneste alene, men av flerfaglig og tverretatlig samarbeid som sørger for at personer som trenger hjelp på flere områder får den bistanden de trenger.  
 
FO utfordrer ny regjering til å revitalisere ideologien som gjorde den norske velferdsstaten mulig. Norge er ett av verdens beste land å bo i. Det har ikke kommet av seg selv. Vi vil trenger et sosialt sikkerhetsnett som er finmasket nok til å fange opp de som trenger det. Samtidig må velferdsstaten være så godt utbygd at færrest mulig har bruk for sikkerhetsnettet. Sosialpolitikk handler derfor om å bygge folk og samfunn. 
 
FO forventer at en sosialminister deltar når regjeringen samles hos Kongen i statsråd etter stortingsvalget. En minister med et overordnet, særskilt ansvar for en helhetlig og sektorovergripende sosialpolitikk.