Uttalelse fra FOs landstyre 29. og 30. september 2021.

Nytt flertall på Stortinget gir ny regjering. Nå kan vi endelig få et statsbudsjett med en sterk sosial profil som sikrer nødvendige midler og tiltak til utsatte grupper. Velferdsstaten vår er en viktig forutsetning for å oppnå og opprettholde et samfunn som er godt for alle, og avgjørende for å oppnå målet om et samfunn der alle har samme rettigheter og muligheter for å delta.  
 
I valgkampen har vi hørt politikere debattere og vektlegge ulike sosiale tiltak de vil prioritere for å utjevne økende sosiale forskjeller. Nå må ny regjering sørge for konkrete handlinger og prioritere tiltak og virkemidler som faktisk utjevner sosiale forskjeller. De siste åtte årene har regjeringens skattepolitikk favorisert de med mest fra før. Vi har sett en strammere arbeidslinje og knappere velferdsgoder. Dette har forsterket skjevfordeling og bidratt til økte forskjeller i velferd og levekår.  
 
Mange av tiltakene politikerne har fremmet i valgkampen er kostnadskrevende. FO forventer nå en omfordeling av midler som gjør det mulig å gjennomføre tiltak som bedre skoler og oppvekstsvilkår, mer kompetanse i tjenester til utviklingshemmede, bedre trygde- og velferdsordninger og et styrket barnevern.  
 
Ny regjering må sikre et skatte- og stønadssystem med sterk omfordelende funksjon. Et godt offentlig utbygd hjelpe- og tiltaksapparat er en forutsetning for å sikre likeverdige levekår. De med behov for stønader må sikres et levelig nivå. Universelle velferdsordninger i offentlig regi, med sterk omfordelende funksjon, må prioriteres. Samtidig er det nødvendig å ha spesifikke ordninger rettet inn mot enkeltpersoner og grupper med særskilte behov. Særlig viktig er investering i at barn, unge og voksne i utsatte og sårbare situasjoner får hjelpen og levekårene de trenger. 
  
FO utarbeidet konkrete krav til statsbudsjett 2022 til aktuelle fagdepartement. Vi forventer at ny regjering følger opp kravene i statsbudsjett 2022.