AAP: FO mener innstramningene i arbeidsavklaringspengene må reverseres.
AAP: FO mener innstramningene i arbeidsavklaringspengene må reverseres.

FO organiserer flere tusen av de som jobber i NAV. 

Ved inngangen til 2019 mottok 16 600 færre personer arbeidsavklaringspenger enn året før. Økningen i antallet uføretrygdede var i samme periode 13 400. Det betyr at ca. 3300 personer mistet ytelsen sin i 2018. FO mener kuttene er uhensiktsmessig og gir en uverdig utvikling av velferdstjenestene våre. En konsekvens av endringene er at kommunenes sosialhjelpsbudsjett blir ekstra belastet. 


 
FO var kritisk til endring 

Forslaget til endringer i arbeidsavklaringspenger var ute på høring høsten 2017. Endringene skulle bidra til en mer målrettet innsats for å få flere mennesker som er rammet av sykdom og skade raskere tilbake i arbeid. FO ga innspill hvor vi uttrykte bekymring for at endringene ville svekke ordningen. Vi hevdet at innskrenkning av brukernes rettigheter ikke ville løse utfordringene med å få mennesker som er syke raskere tilbake i arbeid. Hvor ble det av satsingen på ansatte i NAV som naturlig burde fulgt en slik innskrenkning? Tallene fra NAV viser at selv om flere mister ytelsen sin, er det det om lag tre prosent færre som går over til arbeid.  


Rammer urettferdig og urimelig 

Den siste tiden har det vært flere avisoppslag om personer på arbeidsavklaringspenger som har fått stans i ytelsen sin på grunn av de nye reglene. Til tross for at de ikke har fullført påbegynte tiltak, ikke er friskmeldt og ikke er ferdig avklart, ble ytelsen og oppfølgingen fra NAV stoppet. Dette har fått alvorlige konsekvenser for mange av de berørte. Sikkerhetsnettet de trodde skulle være der for dem er borte. Velferdsstaten svikter dem når de trenger den som mest. Dette er en feilslått politikk for arbeidslinja.  


Feilslått arbeidslinje for mennesker som er syke  

I iveren etter å styrke arbeidslinja glemte regjeringen at ordningen med arbeidsavklaringspenger skulle bidra til å hjelpe mennesker som er syke. Å komme seg etter alvorlig sykdom eller skade kan ta tid. Det tar tid å bli utredet og behandlet. Det tar tid å innhente nødvendig dokumentasjon fra lege og spesialist. Dette er dokumentasjon som skal sørge for at avgjørelser om videre behandling, tiltak eller overgang til uføretrygd blir fattet på riktig grunnlag. Når stønadsperioden på arbeidsavklaringspenger utløper, uten at folk er avklart for arbeid, videre behandling eller uføretrygd, får det store konsekvenser for de berørte. Da har velferdsstaten sviktet og sikkerhetsnettet er borte. FO mener innstramningene i arbeidsavklaringspengene må reverseres. NAV må gis handlingsrom for å skape gode og individuelt tilrettelagte oppfølgingsløp.