Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 19. og 20. oktober 2022.

Matsentralen rapporterer at de deler ut 32 % mer gratis mat i år og i Dagsavisen 21. september kan vi lese om Lena som «prioriterer vekk mat» fordi stønadssatsene ikke økes i takt med utgiftene.  Ifølge SSB levde 115.000 barn eller 12 % av alle landets barn 2020 i husholdninger med vedvarende lave husholdningsinntekter. De som lever på de laveste økonomiske stønadene som minsteytelsen i folketrygden eller sosialhjelp, var allerede i minus, og er enda mer i minus nå. Tallet på lavinntektsfamilier og fattige kommer til å fortsette å øke hvis vi ikke tar grep.  

Regjeringa står overfor et krevende budsjett og det varsles om ytterligere innstramninger.  Vi er redd at det vil ramme de som har minst, de som allerede lever på et minimum. Særlig vil dette gå ut over barna, men også enslige stønadsmottakere, minstepensjonister og de med de laveste inntektene. Innsparinger de i dag gjør, og konsekvensene det har for de som rammes er store og vi er redd det vil koste mye på lang sikt. Dette er veldig alvorlig, og vi krever strakstiltak.

FNs barnekomité har i sine siste merknader anbefalt Norge å sette av mer ressurser til bekjempelse av fattigdom, allerede før situasjonen ble verre. Vi som et av verdens rikeste land kan ikke være bekjent med at barn i landet vårt må få varig hjelp av Matsentralen for å slippe å gå sultne, eller at enslige ikke har råd til å ha på varme eller vaske klær. Det må gjøres strakstiltak for å sikre alle disse har en økonomi de kan leve av. 
 

  • Det haster å gjøre noe for å redusere fattigdom – særlig gjelder det for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. De har bare en barndom, og den leves akkurat nå. Derfor krever FO at regjeringen gjør følgende strakstiltak i årets statsbudsjett:  
  • Økt barnetrygd 
  • Økte sosialhjelpssatser og bostøtte, større handlingsrom for skjønnsutøvelse i NAV 
  • Fortgang i innføringen av gratis og sunn skolemat (I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den gradvis vil innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid). 
  • Kommunale støtteordninger på kort sikt (og allerede fra i høst) for barnefamilier som har havnet i fattigdom, blant annet for å få barn inn i fritidstilbud. 
  • Støtte til frivillige aktører som kan tilby gratis aktiviteter for barn og voksne.