Uttalelse fra FOs landsstyre 16. - 17. mars 2016

Tariffoppgjøret 2016 - Kamp for pensjon og forsvar av tariffavtalene!

Norsk arbeidsliv er i en fase med store omstillinger. Arbeidsledigheten er stigende i mange bransjer og lønnsevnen er svekket. Dette faller sammen med et økende press mot opparbeidede rettigheter og den norske arbeidslivsmodellen.

Med utgangspunkt i en på mange måter utfordrende situasjon har FO likevel klare ambisjoner til oppgjøret, og likelønn, pensjon og arbeidstid er våre prioriterte områder. FOs tariffpolitikk har mål om et trygt arbeidsliv og en solidarisk og rettferdig fordeling. Vi vil sikre likelønn gjennom verdsetting av kvinnedominerte yrker, uttelling for utdanning og lik lønn for likeverdig kompetanse. FO kjemper for best mulig lønn, trygge rammer og rettigheter for alle våre medlemmer uansett hvilket tariffområde de jobber innenfor.

Arbeidsgiverne varsler krav om nulloppgjør, og i en situasjon hvor prisene vil øke mer enn lønn innebærer dette et krav om reallønnsnedgang for arbeidstakerne. Fra FO er det en klar forutsetning at reallønnsnivået må sikres i oppgjøret. Det innebærer at ingen skal ha en svekket reallønnsutvikling. Samtidig går likelønnsutviklingen for sakte. Særlig er utviklingen for kvinner med høyere utdanning i offentlig sektor altfor dårlig sammenlignet med menn med samme utdanningsnivå i privat sektor. Her er lønnsforskjellen på hele 20 %. Dette er en uakseptabel verdsettingsdiskriminering. Kvinnedominerte grupper i offentlig sektor skal prioriteres i årets oppgjør og innenfor rammen av frontfaget er det grunnlag for å særskilt kunne ivareta grupper som systematisk over tid har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Likelønn er vår sentrale målsetning og skal gjenspeiles i de krav som fremmes i oppgjøret. FO krever at størst mulig del av lønnsdannelsen skal skje gjennom sentralt avtalte tillegg.

Regjeringen har intensivert angrepene på offentlig tjenestepensjon. I privat sektor er tjenestepensjonsordningene fortsatt altfor dårlige, samtidig som de er aller dårligst for kvinner. FO forventer at pensjon blir et tema i årets forhandlinger, men med ulike utfordringer for ulike sektorer. Først og fremst er pensjon utsatt lønn og avtalefestede ordninger blir derfor viktig å få på plass. Likelønnsperspektivet er sentralt også i spørsmålet om fremtidige pensjonssystemer. FOs overordnede mål er et pensjonsnivå på 66 % av full lønn etter et normalt yrkesaktivt liv. FO skal kjempe for tjenestepensjonsordninger hvor både ønsket nivå sikres og hvor de som må gå av tidlig ivaretas. Vi vil kreve at kvinner ikke skal komme dårligere ut enn menn, og da må vi sikre prinsipper som opptjening fra første krone og livsvarige ytelser. Kravet om opptjening fra første krone er også viktig for å hindre at særlig midlertidig ansatte kommer dårlig ut.

Gjennom regjeringens endringer i AML i 2015 og Arbeidstidsutvalgets innstilling (NOU 2016:1), angripes særlig retten til faste ansettelser og verneperspektivet og den kollektive avtaleretten knyttet til normalarbeidsdagen. Dette innebærer en kraftig maktforskyvning til arbeidsgivers fordel. Når lovverket svekkes er det kun tariffavtaler som vil kunne begrense denne maktforskyvningen og styrkede bestemmelser for vern av normalarbeidsdagen og økte ubekvemstillegg kan bli viktige krav ved revisjon av avtalene.

Den norske arbeidslivsmodellen har sikret høy produktivitet, høy sysselsettingsgrad og rettferdig fordeling og bidratt sterkt til et bedre samfunn og arbeidsliv for alle. FO vil, gjennom å forsvare og forbedre tariffavtalene, sloss for en rettferdig samfunnsutvikling på tross av de angrep vi nå står midt oppe i.