FO gikk inn i årets mellomoppgjør med et bakteppe med høy prisvekst, rentehevinger og reallønnsnedgang for medlemmene i 2022. Ved oppstart av frontfagsoppgjøret var prisveksten av TBU anslått til 4,9 %. FO hadde i forkant av oppgjørene ytret bekymring knyttet til lønnsutviklingen i kommunal sektor. Derfor var det viktig at vi i LO sikret aksept før frontfagsforhandlingene for at kommunal sektor skulle prioriteres.
Bakgrunnen for dette var en mindrelønnsutvikling i de siste tre oppgjørene i kommunal sektor.

I årets frontfagsoppgjør opplevde vi en historisk streik. Konflikten handlet om fordelingen av lønnstillegg, og hvor mye som skulle fordeles sentralt vs. lokalt. LO sitt krav om mest mulig sentral lønnsdannelse var avgjørende for at de lavest lønnede skulle få et reelt løft. Til slutt kom partene til enighet om en profil og resultatet i frontfagsforhandlingene ga viktige føringer for de andre tariffområdene. FOs krav i årets mellomoppgjør var økt kjøpekraft for medlemmene, tillegg som bidro til likelønn og motvirket lavlønn, samt bedre uttelling for kompetanse og ansvar.

Dersom vi tar utgangspunkt i de forutsetningene vi hadde på forhandlingstidspunktet er måloppnåelsen i årets mellomoppgjør god. Vi har klart å fremforhandle resultater med lønnsvekst som overstiger anslaget for prisveksten som lå til grunn før oppgjørene på samtlige tariffområder.

Kommunesektoren oppnådde et resultat med en totalramme på 5,4%. Øvrige tariffområder oppnådde resultater i tråd med frontfaget med ramme på 5,2 %.

FO er fornøyd med at kommunesektoren ble prioritert, og oppnådde et resultat som var 0, 2 prosentpoeng høyere enn rammen i frontfaget. Dette bidrar til at kommunal sektor ikke fortsetter å sakke akterut dersom vi ikke opplever at flere sektorer tar ut mer enn det avtalte. Samtidig vet vi at kommunal sektor er kvinnedominert, og et godt oppgjør her sikrer en god likelønnsutvikling.

Likelønnsutviklingen ble også god i Statsoppgjøret, hvor det ble gitt sentrale tillegg som ga en likelønnseffekt på 0,11 % og motvirket lavlønn.

Profilen på oppgjørene har bidratt til at hele laget er løftet. Det har gjennomgående vært en omfordelendeprofil på alle tariffområder.

For FO har det vært en viktig prioritering å løfte våre grupper med høyere utdanning. Vi vet at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst i gruppen med høyere utdanning og nettopp derfor er det viktig å innrette kravene med tanke på å treffe denne gruppen. Det er en viktig seier for FO at vi oppnådde en vesentlig lønnsøkning for disse gruppene i årets mellomoppgjør.

Vi lever i en urolig tid hvor prisene har fortsatt å stige. Anslaget som ble lagt til grunn i tariffoppgjøret ser nå ut til at var for lavt, og de siste prognosene for prisvekst ligger om lag et prosentpoeng høyere. Vi må derfor erkjenne at heller ikke i år er det sannsynlig at medlemmene våre oppnår reallønnsvekst.

Til tross for dette er FO fornøyd med at vi oppnådde et oppgjør som hensyntar de lavest lønnede. Vi er fornøyde med et lønnsløft for utdanningsgruppene. Vi er fornøyde med at LO sto samlet om kravene om sentrale tillegg for å sikre en utjevnende effekt. Men fortsatt gjenstår utfordringer knyttet til likelønn, lavlønn og uttelling for kompetanse i de kommende oppgjørene.