Kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av Palestina som påfører den palestinske befolkningen store lidelser. I nabolandene lever cirka tre millioner palestinere fremdeles som flyktninger. Palestinere behandles som annenrangs borgere både på flukt, i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser. De blir utsatt for systematisk trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten og hyppig bruk av vilkårlig fengsling. Dette gjelder også barn og unge.

Israels vedvarende blokade av Gaza, med strenge import- og eksportrestriksjoner, medfører store lidelser for befolkningen og umuliggjør økonomisk utvikling. Krigføringen mot Gazas befolkning er grove brudd på internasjonale konvensjoner, og fordømmes.

Norske myndigheter må føre en aktiv politikk, ikke minst overfor USA og EU. Dette for å presse Israel til å etterleve anbefalingene fra Den internasjonale domstolen i Haag vedrørende muren, og for å gjøre slutt på okkupasjonen. Norge må gå i bresjen for at Palestina anerkjennes som fullverdig medlem av FN.

Det er viktig at Norge går foran med et godt eksempel og krever at det internasjonale samfunnet tar en mye tydeligere lederrolle.

  • FO-Studentene krever at Norge anerkjenner Palestina som egen stat, slik en stadig voksende andel av verdens land nå gjør.

  • FO-Studentene oppfordrer dessuten medlemmer og norske forbrukere til å handle palestinske varer, slik at dette kan bidra til økonomisk utvikling i Palestina.

  • FO-Studentene krever at angrepene, innskrenkningene og trakasseringen av palestinere blir etterforsket og straffet.

  • FO-Studentene krever også at snik-annekteringen av Vestbredden opphører, og at Israel umiddelbart starter en tilbaketrekning av de ulovlige bosetterne i henhold til Genève-konvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

  • FO-Studentene mener at ved å anerkjenne Palestina som stat, legges det press på partene til å forhandle fram en løsning innenfor grensene fra 1967.

  • FO-Studentene krever at blokaden av Gaza oppheves.