Regjeringens foreslåtte endringer av arbeidsmiljøloven fører til negative konsekvenser for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsviternes hverdag. Fellesorganisasjonen (FO) er derfor imot disse endringene. En økning av midlertidige ansettelser gir utrygge ansettelsesforhold, usikker økonomisk situasjon og vansker med å få lån. Når arbeidsgiver gis mulighet til å pålegge mer overtid vil det medføre en større belastning og mindre kontroll over når man har fri. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid gir mulighet for å jobbe mer i perioder. En utvidelse av rammen for dette vil gi en økt belastning på arbeidstakere og kan bli en løsning arbeidsgivere velger fremfor nødvendig økning av grunnbemanningen.

Forslaget inneholder også mindre uttelling for beredskapsvakt. Mange av FO-Studentenes medlemmer kommer til å jobbe beredskapsvakt for eksempel i barnevernet, psykiatri og rusomsorg. Dette er krevende beredskap der man ofte må forholde seg til akutte situasjoner som er spesielt faglig og mentalt krevende. Dette endres ikke av at teknologisk utvikling gjør at man kan være mindre stedbunden under beredskapsvakten.

FO-Studentene har reagert spesielt på forslaget om at Arbeidstilsynet skal overta funksjonen med godkjenning av unntak fra lovens regler om arbeidstid, dvs. overta dispensasjonsadgangen som i dag utøves av fagforeninger med innstillingsrett. Vi er overbevist om at retten til å inngå dispensasjoner fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser fortsatt må ligge hos fagforeninger med innstillingsrett.

Dette er helt avgjørende for å sikre gode faglige vurderinger og ordninger for brukerne samtidig som vernehensynet til de ansatte ivaretas. FO har erfaring med å inngå avtaler som kombinerer enkeltpersoners særlige behov og samtidig ivaretar arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. FO-Studentene mener at dagens arbeidsmiljølov er fleksibel nok, og gir muligheter til å finne de løsninger det er behov for gjennom adgang til å søke dispensasjon som underlegges situasjonsbetingete og balanserte vurderinger. 

Samtlige forslag til endringer er lite sosiale. De vil belaste familier og svekke likestillingen. Økt omfang av søn- og helgedagsarbeid, mer overtid og lengre vakter kan være vanskelig å kombinere med barn og familie. Vi frykter at det spesielt er kvinner som vil komme dårlig ut hvis de foreslåtte endringene gjennomføres.

FO-Studentene mener at normalarbeidsdagen er et viktig prinsipp i arbeidstidsreguleringen som partene i norsk arbeidsliv må hegne om. All forskning viser at lang daglig arbeidstid og overtidsbelastning over tid gir økt risiko for feil og ulykker, psykiske helseplager samt økt risiko for andre helseproblemer.

FO-Studentene mener at regjeringens endringsforslag konsekvent overfører makt til arbeidsgiver på bekostning av arbeidstakerne. Tillitsvalgtes rolle og ansvar svekkes. Dette er et angrep på trepartssamarbeidet som er en suksessfaktor i et velfungerende norsk arbeidsliv.

FO-Studentene krever at regjeringen stanser alle angrep på arbeidsmiljøloven.